Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

How we plan ahead for severe weather

Bob blwyddyn, mae’r tîm Priffyrdd yn paratoi cynllun cynnal a chadw dros y gaeaf sy’n datgan sut byddwn yn darparu gwasanaethau yn ystod misoedd oerach y gaeaf.

Graeanu llwybrau

Mae’r cynllun yn nodi pa lwybrau sydd angen eu blaenoriaethu er mwyn cadw traffig yn symud ledled y fwrdeistref sirol. Yr enw ar y rhain yw’r prif lwybrau halltu. Hefyd mae’r cynllun yn nodi llwybrau halltu eilaidd, sy’n cynnwys ffyrdd eraill a nifer o strydoedd preswyl.

Byddwn yn sicrhau bod amser bod y prif lwybrau’n parhau i gael eu halltu a’u clirio fel bod traffig a thrafnidiaeth gyhoeddus yn gallu symud yn hwylus drwy’r ardal.

Ar ôl gwneud hyn, byddwn yn rhoi sylw i’r llwybrau eilaidd a rhai ffyrdd ychwanegol. Mae hyn yn dibynnu ar ragolygon y tywydd o ran am ba mor hir mae disgwyl i’r tywydd drwg bara ac am faint mae disgwyl i’n stoc ni o halen bara.

Er ei bod yn cymryd sawl diwrnod i ni gwblhau hyn fel rheol, rydym yn rhoi ystyriaeth benodol i fannau ble ceir y canlynol:

  • gelltydd serth iawn
  • llwybrau bws
  • canolfannau ar gyfer y gwasanaethau brys
  • ffyrdd yn arwain at rai o gymunedau mwy ynysig y fwrdeistref sirol
  • safleoedd diwydiannol
  • ysgolion
  • ffyrdd yn arwain at gartrefi gofal
  • canolfannau ailgylchu i dai
  • mynwentydd
  • meddygfeydd

Hefyd rydym yn defnyddio staff i glirio rhew ac eira a graeanu palmentydd a llwybrau cerdded mewn ardaloedd prysur i gerddwyr, fel canol trefi.

Byddwn yn ymateb i drigolion er mwyn eu helpu i barhau i dderbyn triniaeth feddygol hanfodol, fel dialysis arennau. Bydd rhaid i chi aildrefnu unrhyw apwyntiadau nad ydynt yn rhai brys gyda’ch meddyg teulu neu feddyg ymgynghorol.

Graeanu a chlirio eira oddi ar y draffordd

Nid ydym yn gwneud gwaith ar draffordd yr M4. Mae’r draffordd hon yn cael ei halltu, ei chlirio a’i chynnal a’i chadw gan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Gall y tywydd fod yn anodd ei ddarogan, ac er gwaethaf ein hymdrechion gorau, gall yr ardal leol gael ei heffeithio.

Er enghraifft, os oes raid i’r draffordd gau mewn eira trwm, gall y traffig gael ei ddargyfeirio drwy’r fwrdeistref sirol ac arwain at giwiau hir. Mae hyn yn arwain at oedi gyda’n cerbydau a’n gweithwyr ni wrth iddynt symud o gwmpas.

Chwilio A i Y