Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailgylchu, gwastraff a'r amgylchedd

Canolfannau ailgylchu cymunedol

Mae ein canolfannau ailgylchu cymunedol yn Tythegston, Maesteg a Brynmenyn ar agor nawr ar gyfer gwastraff hanfodol yn unig. I leihau’r amseroedd aros a nifer y cerbydau sy’n ciwio, rydyn ni’n defnyddio ‘system plât ceir odrifau ac eilrifau’. Mwy o wybodaeth yma ac amserlen sy’n dangos pa blatiau rhif sy’n gallu cael mynediad i’r canolfannau ailgylchu cymunedol ar ddyddiadau penodol.

Casgliadau ailgylchu a gwastraff

Mae’r gwasanaethau casglu gwastraff cyffredinol ac ailgylchu yn gweithredu fel arfer. Er bod y casgliadau sydd wedi’u colli / swmp a dosbarthu bagiau wedi’u gohirio dros dro yn gynharach y mis yma, ar hyn o bryd maent yn weithredol eto, ond gall hyn newid ar fyr rybudd.

Bydd unrhyw dŷ sy’n aros am fagiau sbwriel newydd yn gallu defnyddio bagiau duon neu opsiwn tebyg. I sicrhau bod Kier yn gallu parhau i gynnig gwasanaeth ledled y fwrdeistref, mae’r cyfyngiad o ddau fag gwastraff yn parhau o hyd.

I helpu’r lorïau sbwriel a’r cerbydau eraill i gwblhau eu rowndiau, cofiwch barcio’n ystyriol a gadael digon o le iddynt fynd drwodd.

Casgliadau gwastraff gardd

Mae’r casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau o ddydd Llun 4 Mai tan ddydd Gwener 13 Tachwedd. Y rheswm am hyn yw am fod Kier wedi dod o hyd i gyfleuster compostio newydd sy’n gallu derbyn gwastraff gardd y fwrdeistref sirol yn ystod y pandemig.

Fel arwydd o ewyllys da, bydd cwsmeriaid a gofrestrodd erbyn 26 Mawrth yn cael y gwasanaeth am ddim ar ôl ei adfer. Ni fydd raid i’r cwsmeriaid yma ailgofrestru ac ar hyn o bryd mae Kier yn gweithio drwy ad-daliadau llawn iddynt. Dylai’r cwsmeriaid presennol fod wedi derbyn llythyr sy’n nodi eu diwrnod casglu.

Bydd y gwasanaeth yn cael ei gyfyngu i ddechrau i’r tai oedd wedi cofrestru gyda’r cynllun eisoes cyn 26 Mawrth. Mae’r cyngor yn bwriadu adolygu’r cynllun gyda’r bwriad o’i ehangu ymhellach a derbyn cofrestriadau newydd yn nes ymlaen.

Diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Gwastraff Coronafeirws

Os oes gan rywun yn eich tŷ chi symptomau coronafeirws, dylai hancesi papur o bob math sydd wedi’u defnyddio i lanhau arwynebau gael eu rhoi mewn bagiau dwbl (gan ddefnyddio bagiau plastig) a’u rhoi i’r naill ochr am 72 awr cyn eu rhoi yn y bag gwastraff glas.

Peidiwch â rhoi unrhyw hancesi papur, papur cegin, papur toiled na hancesi papur gwlyb yn eich bagiau ailgylchu.

Ateb cwestiynau am wastraff ac ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn nifer fawr o sylwadau ac ymholiadau am ailgylchu a gwastraff yn ystod pandemig y coronafeirws Covid-19. Darllenwch yr atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin am wastraff ac ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod pandemig y Coronafeirws Covid-19.

Chwilio A i Y