Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ystafelloedd newid newydd yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr wedi agor ystafelloedd newid newydd ar gyfer nofwyr ar ôl i'r cyfleuster gael ei adnewyddu'n llawn yn ystod y cyfnod clo.

Mae'r ystafelloedd newid newydd wedi cael cynllun newydd sy'n ceisio meithrin hyder y cyhoedd a chynnal amgylchedd diogel i bobl o bob oed a gallu sy'n awyddus i ddefnyddio'r cyfleusterau.

Mae ciwbiclau newydd sbon, ardaloedd cawod a llawr resin newydd hefyd wedi'u gosod yn y ganolfan sy'n gartref i bwll nofio prysuraf y fwrdeistref sirol ac sy'n cefnogi ystod eang o weithgareddau ar gyfer amrywiaeth eang o bobl.

Yn ogystal â'r ystafelloedd newid wedi'u hadnewyddu, mae ardal y pwll bellach yn cynnwys wal ryngweithiol i blant ac offer campfa dŵr gan gynnwys beiciau dŵr a melinau troed dŵr ar gyfer dosbarthiadau a gweithgareddau therapiwtig.

Mae'r bartneriaeth gyda menter gymdeithasol a'r elusen Halo Leisure wedi gweld datblygiad partneriaeth nofio lwyddiannus sy'n ystyriol o ddementia a enillodd wobr genedlaethol, ac mae hyn wedi'i gydnabod yn y gwelliannau gyda'r cynlluniau lliw’n cael eu haddasu i gefnogi pobl â dementia yn well.

Mae'r prosiect yn adeiladu ar y gwaith o adnewyddu Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr gwerth miliynau o bunnoedd a ddechreuwyd yn 2013, ac fe'i cefnogwyd gan Chwaraeon Cymru fel rhan o'i raglen buddsoddi nofio am ddim, Halo Leisure a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y gwaith adnewyddu yn hwb enfawr i Ganolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr cyn gwyliau'r haf ac yn dangos yr ymdrechion a wnaed i sicrhau bod y cyfleusterau hyn yn amgylcheddau diogel i bobl o bob oed a gallu.

Rydym yn gobeithio y bydd pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i groesawu’r ymgyrch genedlaethol i fyw bywydau iachach a mwy egnïol ac ymweld â'r cyfleuster gwych hwn unwaith y bydd cyfyngiadau'n caniatáu.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Dywedodd Simon Gwynne, Rheolwr Partneriaeth Halo, "Ailagorodd y pwll nofio ei ddrysau ar 10 Gorffennaf, cyn gwyliau'r haf.

"Mae Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr ynghyd â chanolfannau Halo eraill yng Ngarw, Maesteg, Ogwr, Pencoed, y Pîl ac Ynysawdre yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i gael mwy o bobl leol yn fwy egnïol yn amlach gan gynnwys plant a phobl ifanc, teuluoedd ac oedolion gan gynnwys y fenter nofio am ddim, cyrsiau a dosbarthiadau am ddim a chyfleoedd eraill a gefnogir gan y partneriaid a rhaglen Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru.

“Ewch i’n gwefan i gael gwybod mwy am y gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio i ddiddanu eich plant dros yr haf.

“Os hoffech chi weld y gweithgareddau sydd ar gael yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr, gallwn gynnig wythnos am ddim i chi yma.”

Agorwyd ystafelloedd newid newydd yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr yn gynharach yr wythnos hon gan Sarah Murphy AS (canol), Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a chynrychiolwyr o Halo Leisure. O’r chwith i’r dde: Y Cynghorydd Dhanisha Patel, Prif Weithredwr Halo Scott Rolfe, Y Cynghorydd Nicole Burnett, Rheolwr Cyffredinol Halo yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr Nick Flay, Sarah Murphy AS, Arweinydd y Cyngor Huw David, Rheolwr Partneriaeth Halo Simon Gwynne a’r Cynghorydd Stuart Baldwin.

Chwilio A i Y