Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ystafelloedd dosbarth modiwlar newydd yn cyrraedd Ysgol Gynradd Mynyddcynffig

Mae ystafelloedd dosbarth modiwlar newydd o'r radd flaenaf wedi'u codi i’w lle yn Ysgol Gynradd Mynyddcynffig yn barod ar gyfer dechrau'r tymor newydd ym mis Medi.

Bydd yr ystafelloedd dosbarth modiwlar, sydd wedi’u cynhyrchu i safon uchel, yn sicrhau bod plant mewn dosbarthiadau babanod yn gallu parhau i gael eu haddysgu ar y safle ar ôl i waith i drwsio pibell wedi byrstio yn eu hen safle ddatgelu difrod pellach yr oedd rhaid cau'r adeilad o’i herwydd.

Ni ddylai neb wneud y camgymeriad o feddwl y bydd y plant yn derbyn addysg a gofal mewn cyfleusterau dros dro traddodiadol ar ffurf cytiau neu gabanau – mae'r ystafelloedd dosbarth modiwlar newydd o ansawdd parhaol, gydag oes ddisgwyliedig o o leiaf 60 mlynedd, ac mae'r ystafelloedd dosbarth yn cynrychioli buddsoddiad o £1.2 miliwn yn yr ysgol.

Er eu bod wedi'u hadeiladu, yn dilyn proses o dendro cystadleuol, mewn ffatri leol sy'n cyflogi tua 100 o bobl ac wedi'u cynllunio fel y gellir eu adeiladu ar y safle, ni fydd llawer yn gallu gweld unrhyw wahaniaeth rhwng yr ystafelloedd dosbarth modiwlar ac adeiladau ysgol confensiynol gan eu bod yn cynnwys cyfleusterau toiledau, ffenestri a system wresogi sy'n defnyddio ynni'n effeithlon, inswleiddiad effeithiol a mwy. Wedi'u cynhyrchu o fewn ychydig wythnosau ac wedi'u gosod ar y safle dros ddyddiau, maen nhw'n cynrychioli ateb cyflym ac effeithiol sy'n defnyddio technoleg yr 21ain ganrif i sicrhau nad oes angen i'r disgyblion ddioddef safle adeiladu gwlyb a mwdlyd. Yn hytrach, maen nhw'n gallu cael eu haddysgu mewn amgylchedd dysgu cyfoes a chyfforddus.

Pan fydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi, ni fydd dosbarth y babanod yn gorfod defnyddio cyfleusterau dros dro a ddarparwyd yn hael gan Ysgol Gynradd Corneli, Ysgol y Ferch o'r Sgêr a'r Ganolfan Plant Integredig i dderbyn eu haddysg. Gall rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid fod yn sicr y bydd y plant yn elwa o amgylchedd dysgu newydd rhagorol, a hoffwn ddiolch iddynt am eu hamynedd a'u cydweithrediad dros y misoedd diwethaf. Yn y tymor hwy, mae gwaith dichonolrwydd hefyd yn digwydd er mwyn rhoi ysgol gynradd pob oed newydd sbon i’r gymuned. Rydym yn ceisio darparu hon ar un safle ym Mynyddcynffig, ac edrychaf ymlaen at weld y cynlluniau'n datblygu ac yn dod at ei gilydd.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Mae'r ystafelloedd dosbarth modiwlar wedi'u cynhyrchu gan Wernick Buildings, cwmni sydd wedi'i leoli yn Ystad Ddiwydiannol Cynffig.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y