Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgolion yn paratoi i groesawu disgyblion yn ôl

Pan fydd ysgolion ledled Cyngor Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn agor eu drysau ym mis Medi ar gyfer dechrau'r tymor hydref newydd, gall disgyblion, athrawon a staff ddisgwyl gweld nifer o newidiadau a fydd yn eu helpu i aros yn ddiogel ac iach.

Mae'r newidiadau wedi cael eu cyflwyno yn dilyn effaith y pandemig Covid-19. Wedi'u dylunio i fod yn unol â chanllawiau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, maent yn ymdrin ag ystod o fesurau ymarferol yn ogystal â gweithdrefnau ar gyfer symud o amgylch yr ysgol, cael mynediad at ystafelloedd dosbarth, defnyddio cyfleusterau a mwy.

Tra bydd pob ysgol yn gweithredu'r newidiadau hyn mewn ffyrdd gwahanol, mae pob un ohonynt wedi'u dylunio yn defnyddio chwe egwyddor fel canllaw. I helpu i baratoi rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid a disgyblion, mae cyfres o gwestiynau cyffredin wedi cael ei chyhoeddi ar wefan y cyngor yn ymdrin â gwybodaeth yn amrywio o wisgoedd a phrydau ysgol i drafnidiaeth ac iechyd a diogelwch.

Yn ogystal â mynd i'r afael â nifer o faterion ymarferol, mae'r cwestiynau cyffredin yn amlinellu sut fydd y newidiadau yn adlewyrchu'r ffordd mae dysgu yn cefnogi llesiant meddyliol, emosiynol, corfforol a chymdeithasol yn ogystal â chydnabod pwysigrwydd dysgu a chwarae yn yr awyr agored.

Bydd gwersi yn canolbwyntio ar beth sy'n bwysig i ddysgwyr, nawr ac yn y tymor hir, a byddant yn darparu cyfleoedd i ddatblygu a chymhwyso sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm.

Rydym eisiau i ddisgyblion allu cael profiadau dysgu sy'n rhychwantu cwricwlwm eang, yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau, ac sy'n galluogi pob dysgwr i wneud cynnydd ystyrlon.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Ym mis Medi, bydd ailagor ysgolion yn digwydd yn raddol ac yn dechrau gyda'r athrawon a staff yn dychwelyd ar 1 Medi.  O 1-3 Medi bydd ysgolion yn gwneud y paratoadau angenrheidiol i ddisgyblion ddychwelyd i'r ysgol ac ni fydd yr un disgybl yn mynychu ar y diwrnodau hyn. Ar ddydd Gwener 4 Medi, bydd grwpiau blwyddyn â blaenoriaeth yn dechrau dychwelyd i'r ysgol.  Bydd ysgolion unigol yn cynghori rhieni/gofalwyr yn uniongyrchol pa ddisgyblion ddylai fynychu ar ddydd Gwener 4 Medi a hefyd rhwng 7-9 Medi.  Bydd pob ysgol ar agor fel arfer i'r holl ddisgyblion o 10 Medi.

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: "Rydym wedi bod yn gweithio'n agos ag ysgolion i fabwysiadu dull cyffredin o ailagor, a dylai pobl fod yn barod i addasu i rai dulliau newydd a gwahanol tra mae'r pandemig yn dal i fynd rhagddo.

"Fel rhan o'r paratoadau, ac yn dilyn datganiad ddoe gan Lywodraeth Cymru, rydym yn gweithio gyda phenaethiaid ysgolion i bennu a yw defnyddio gorchudd wyneb, yn dilyn asesiad risg, yn briodol mewn lleoliadau addysgol.

"Drwy gydol hyn i gyd, rydym yn parhau i flaenoriaethu iechyd, diogelwch a llesiant parhaus ein holl ddisgyblion, a byddwn yn rhoi gwybod yn llawn i chi am unrhyw ddatblygiadau newydd."

Edrych ar y cwestiynau cyffredin am ysgolion yn ailagor

Chwilio A i Y