Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgolion yn aros ar gau dan 18 Ionawr

Bydd ysgolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn aros ar gau tan 18 Ionawr, gydag addysg yn cael ei darparu ar-lein i ddisgyblion.

Mae'n dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heno.

Dywedodd y Gweinidog: "Mae'r sefyllfa yng Nghymru, a ledled y DU, yn parhau'n ddifrifol tu hwnt. Heddiw, cytunodd pedwar Prif Swyddog Meddygol y DU fod y DU bellach wedi cyrraedd y lefel uchaf o risg, gyda'r Cydgyngor Bioddiogelwch ar lefel 5.

"Yng ngolau'r penderfyniad hwnnw, mae Llywodraeth Cymru, mewn ymgynghoriad â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, wedi cytuno y dylai ysgolion symud at ddysgu ar-lein dan 18 Ionawr.

"Fel llywodraeth, byddwn yn defnyddio'r pythefnos nesaf i barhau i weithio gydag awdurdodau lleol, ysgolion a cholegau i gynllunio ar gyfer gweddill y tymor. Dyma'r ffordd orau i sicrhau bod rhieni, staff a dysgwyr yn gallu bod yn hyderus wrth ddychwelyd at ddysgu wyneb yn wyneb, yn seiliedig ar y dystiolaeth a'r wybodaeth ddiweddaraf.

"Bydd ysgolion a cholegau ar agor i blant gweithwyr allweddol a dysgwyr bregus, yn ogystal â dysgwyr sydd angen cwblhau arholiadau neu asesiadau allweddol. Yn seiliedig ar hyn, dylai ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion aros ar agor os yn bosib.

"I ddechrau, roeddem wedi rhoi hyblygrwydd i ysgolion yn ystod pythefnos cyntaf y tymor i benderfynu pryd i ailagor yn seiliedig ar amgylchiadau lleol. Bellach, mae'n glir mai'r ffordd orau ymlaen yw defnyddio dull cenedlaethol o ddysgu ar-lein.

"Gwyddom fod ysgolion a cholegau wedi bod yn lleoliadau diogel drwy gydol y pandemig. Fodd bynnag, rydym hefyd yn gwybod y gallai agor safleoedd addysg gyfrannu at gymysgu cymdeithasol ehangach y tu allan i'r ysgol.

"Rydym yn hyderus fod gan ysgolion ddarpariaeth dysgu ar-lein ar waith ar gyfer y cyfnod uniongyrchol hwn.

"Mae'r lefel uchaf o gyfyngiadau'n parhau yng Nghymru. Mae'n rhaid i bawb aros gartref."

Bydd ysgolion yn hysbysu rhieni'n fuan ynghylch darpariaeth sydd ar gael yn yr ysgol i blant gweithwyr allweddol a dysgwyr bregus, fydd ar gael rhwng 6 a 8 Ionawr (cynhwysfawr) a 11 a 15 Ionawr (cynhwysfawr).

Mae'r penderfyniad a wnaed gan Lywodraeth Cymru'n ystyried y data gwyddonol a meddygol diweddaraf sydd ar gael, a chaiff ei adolygu'n rheolaidd.

Bydd dysgu ar-lein yn parhau i ddisgyblion, gyda dosbarthiadau rhithiol a thechnegau dysgu cyfunol ar waith.

Dywedodd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, diffinnir gweithiwr allweddol fel rhywun sy’n gweithio o fewn un o’r meysydd canlynol:

Iechyd
Gofal cymdeithasol
Gwasanaethau Tân ac Achub
Yr Heddlu
Gwasanaeth Ambiwlans
Addysg

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y