Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgolion meithrin lleol ar y llwybr PATHS cywir

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw'r awdurdod lleol cyntaf i weithio gyda Barnardo's er mwyn rhoi'r rhaglen PATHS ar waith mewn ysgolion meithrin.

Mae PATHS yn rhaglen dysgu cymdeithasol ac emosiynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae wedi bod yn llwyddiant mewn dros 35 o wledydd ledled y byd ac yn draddodiadol mae'n cael ei roi ar waith mewn ysgolion cynradd. Yn dilyn llwyddiant Barnardo's yn rhoi'r rhaglen ar waith mewn dros 200 o ysgolion cynradd y DU, mae PATHS bellach yn cael ei dreialu mewn 13 o ysgolion meithrin ar draws y fwrdeistref sirol a hynny am y tro cyntaf erioed.

Caiff y rhaglen ei hariannu gan Barnardo's a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Fei sefydlwyd er mwyn gwella dysgu cymdeithasol ac emosiynol plant ac er mwyn meithrin sgiliau pro-gymdeithasol, dealltwriaeth emosiynol, datrys problemau cymdeithasol a hunan-reolaeth.

Mae'r ysgolion meithrin hefyd yn cael cefnogaeth hyfforddwr PATHS Barnardo's sy'n ymweld â nhw bob tair wythnos er mwyn cefnogi staff a darparu'r rhaglen, i gynnig cyngor ar sut i'w roi ar waith ac i rannu arferion da rhwng lleoliadau.

Dywedodd Amanda Standing, perchennog cylch chwarae Standing to Grow ym Maesteg: "Mae PATHS wedi bod yn llwyddiannus ers i ni ei gyflwyno yn Starting to Grow ym mis Medi.

Mae PATHS yn helpu ein plant i adnabod eu teimladau ac mae'n helpu'r plant i ddangos caredigrwydd a phositifrwydd. Mae gweld plant mor ifanc yn canmol plant eraill yn hollol wych!

Rydym ni'n falch iawn o gael gweithio gyda Barnardos ac o gael treialu'rrhaglen PATHS ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae PATHS yn cefnogi'r ysgolion meithrin trwy roi sylfaen gadarn i blant sy'n eu galluogi i ddod yn unigolion cryf, llawn empathi sy'n hapus, yn hyderus ac sy'n dymuno dysgu a chyflawni.

Mae'r rhaglen eisoes yn hynod o boblogaidd yn ein hysgolion meithrin ac rydym ni'n hyderus y bydd yn parhau i dyfu wrth i ni ei rhoi ar waith mewn rhagor o leoliadau.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Ychwanegodd Elaine Britton, Rheolwr Tîm PATHS "Rydym ni wrth ein boddau gyda'r gwaith sy'n mynd yn ei flaen ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Er mai dim ond ym mis Medi y dechreuodd y cynllun, mae'r plant ym mhob un o'r lleoliadau eisoes yn dangos gwell ymwybyddiaeth emosiynol, rhagor o hunan-reolaeth a pherthynas well ag eraill. Mae dyfodol PATHS mewn ysgolion meithrin yn un cyffrous.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r cynllun cysylltwch â Kate Parry, Swyddog Datblygu Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar 01656 642649 neu anfonwch e-bost at kate.parry@bridgend.gov.uk.

Am ragor o wybodaeth am PATHS cyswlltwch ag Elaine Britton, Rheolwr Tîm PATHS yn Barnardo’s, ar 07584 223711 neu anfonwch e-bost at elaine.britton@barnardos.org.uk.

Chwilio A i Y