Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgolion lleol ar wib fel rhan o Big Pedal

Mae ysgolion lleol wedi gwneud yn arbennig o dda eto yn y gystadleuaeth Big Pedal flynyddol, gyda disgyblion ac athrawon yn ateb yr her drwy feicio neu sgwtio i’r ysgol.

Cynhaliwyd y Big Pedal am bythefnos, gyda 17 o ysgolion yn cystadlu o bob rhan o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gyflawni bron 10,000 o deithiau actif!

Ysgol Gynradd Litchard ddaeth i’r brig yn y categori ‘ysgol gynradd fawr’, gyda 50 y cant o’u disgyblion yn neidio ar feic i ddod i’r ysgol am bum diwrnod neu fwy. Daethant yn bedwerydd yng Nghymru ac yn 42ain allan o 421 ysgol yn y DU.

Roedd ysgolion cynradd Llangrallo a Threlales yn dynn ar eu sodlau, gyda 47 y cant a 46 y cant o ddisgyblion yn cymryd rhan yn y drefn honno.

Yn y categori ‘ysgol gynradd fach’, daeth Ysgol Gynradd Porthcawl i’r brig, gyda 50 y cant o’u disgyblion yn beicio neu sgwtio. Daethant yn 11eg yng Nghymru ac yn 95ain allan o 392 ysgol yn y DU. Yr ysgol orau ond un oedd Bro Ogwr, lle cymerodd 40 y cant o ddisgyblion ran am bum diwrnod neu fwy.

Gwnaeth Ysgol Bryn Castell yn arbennig o dda hefyd. Gwnaeth 34 y cant o’u disgyblion gymryd rhan – daethant yn gyntaf allan o dair ysgol yng Nghymru yn eu categori, ac yn drydydd yn y DU.

Y Big Pedal, sy’n cael ei drefnu gan yr elusen feicio Sustrans a’i gefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yw her feicio a sgwtio rhyng-ysgol fwya’r DU, sy’n annog rhieni i adael eu ceir gartref i fynd â'r plant i’r ysgol.

Mae poblogrwydd sgwteri yn parhau i gynyddu’n lleol, gyda 51 y cant o deithiau’r Big Pedal eleni yn cael eu gwneud ar sgwter, o gymharu â 49 y cant ar feic.

Cafodd cyfanswm o 831 o ‘deithiau actif’ eu gwneud yn ystod y bythefnos gan athrawon a staff ysgol arall hefyd.

Dywedodd Roger Dutton, Swyddog Ysgolion Sustrans Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Unwaith eto, mae’r Big Pedal wedi cael ymateb anhygoel gan ysgolion ledled y DU ac ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r Big Pedal yn ceisio annog ‘teithio actif’ sy’n iachach i blant a rhieni, ac yn well i’r amgylchedd hefyd. Mae’r gefnogaeth wedi bod yn wych, a gobeithiwn y bydd ‘teithiau actif’ yn parhau ym mhob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy gydol yr haf a thu hwnt.”

Rydym am hyrwyddo teithio actif a rhoi cyfleoedd go iawn i deuluoedd ddewis beicio neu gerdded i deithio o ddydd i ddydd, yn hytrach na dibynnu ar geir. Da iawn i’r holl ysgolion a gymerodd ran yn yr her Big Pedal eleni.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cymunedau’r cyngor

I ddysgu mwy am y Big Pedal ewch i www.bigpedal.org.uk

Chwilio A i Y