Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgolion i gau'n fuan ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Yn dilyn y cyfarfodydd diweddaraf gyda phenaethiaid a llywodraethwyr, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno y gall ysgolion lleol gau ar ddydd Mercher 16 Rhagfyr, ac y bydd disgyblion yn cael cyfleoedd dysgu ar-lein gartref ar 17 a 18 Rhagfyr.

Bydd y dyddiad newydd yn berthnasol i bob ysgol, gan gynnwys meithrinfeydd, ar wahân i Ysgol Heronsbridge ac Ysgol Bryn Castell a fydd yn cau fel y cynlluniwyd ar 18 Rhagfyr.

Bydd pob ysgol hefyd yn gallu penderfynu a oes angen iddynt gau cyn 16 Rhagfyr pe bai'n angenrheidiol er mwyn cadw disgyblion, athrawon a staff yn ddiogel.

Yn wreiddiol, roedd ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fod i gau ar 18 Rhagfyr, ond ailystyriwyd y cynlluniau ar ôl i gyfanswm yr achosion o goronafeirws yn y fwrdeistref sirol ddyblu mewn llai nag wythnos. Yn seiliedig ar y ffigurau diweddaraf ac yn dilyn sgyrsiau gyda phenaethiaid lleol a llywodraethwyr ysgolion, rydym wedi cytuno mai diwrnod olaf y tymor fydd 16 Rhagfyr.

Gyda nifer fawr o ddisgyblion eisoes yn hunan-ynysu mewn bron i 59 y cant o ysgolion lleol, rydym am sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng sicrhau y gall plant elwa o fod yn yr ysgol, eu cadw'n ddiogel a cheisio osgoi achosi problemau gofal plant ychwanegol i rieni a gofalwyr. Ar yr un pryd, mae’n rhaid i ni fodloni gofynion cenedlaethol Llywodraeth Cymru hefyd, felly bwriad y dyddiad newydd hwn yw rhoi seibiant o wythnos lawn i ddisgyblion cyn i ddathliadau’r Nadolig ddechrau a sicrhau y gall diogelwch plant lleol aros yn brif flaenoriaeth i ni.

Gydag achosion o goronafeirws bellach ym mhob un o'n hardaloedd clwstwr, roedd pob pennaeth o blaid dod â'r tymor ysgol i ben yn gynharach na'r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol. Yn seiliedig ar asesiadau risg sydd wedi’u diffinio’n glir, bydd penaethiaid a chyrff llywodraethu hefyd yn gallu penderfynu a oes angen i ysgol unigol gau cyn 16 Rhagfyr er mwyn rheoli unrhyw amgylchiadau penodol a allai godi.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Mae trefniadau yn parhau yn eu lle i fyfyrwyr chweched dosbarth orffen yn yr ysgol ar 11 Rhagfyr, ac i holl fyfyrwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 ddysgu ar-lein yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 14 Rhagfyr.

Cwestiynau Cyffredin

Mae tri rheswm am hyn. Ers i ni gyhoeddi'r cynlluniau, mae'r canlynol wedi digwydd:

  • Mae achosion positif o goronafeirws ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi mwy na dyblu mewn llai nag un wythnos.
  • Mae nifer y disgyblion sy'n gorfod hunanynysu wedi dyblu o ran maint.
  • Mae cannoedd o staff ysgol wedi gorfod hunanynysu.

Mae'r cyngor yn cynllunio ymlaen llaw cymaint â phosibl, ond os bydd sefyllfa'r pandemig yn newid yn gyflym, rhaid inni ymateb ac ystyried hyn.

Cyhoeddwyd y newid dyddiad gydag wythnos lawn o rybudd, a oedd cymaint ag y gallem ei ddarparu o dan yr amgylchiadau penodol hyn.

Sefydlwyd hybiau gofal plant yn ystod y cyfnod clo llawn, ac nid oedd modd i aelwydydd gymysgu na defnyddio darparwyr gofal plant traddodiadol.

Nid yw'n bosibl darparu'r rhain yn yr un modd ar gyfer 17 a 18 Rhagfyr oherwydd mae trefniadau swigod o fewn ysgolion yn ei gwneud yn ofynnol i ddisgyblion o'r un dosbarth neu grŵp blwyddyn aros gyda'i gilydd er mwyn lleihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws.

Cytunwyd ar y dyddiad hwn gyda phenaethiaid fel yr opsiwn gorau ar gyfer sicrhau cydbwysedd rhwng sicrhau y gall plant elwa o fod yn yr ysgol, osgoi materion gofal plant estynedig neu ychwanegol i rieni a gofalwyr, bodloni gofynion cenedlaethol Llywodraeth Cymru, ac yn anad dim, cadw disgyblion, staff ac athrawon yn ddiogel.

Bwriedir hefyd rhoi wythnos lawn o seibiant i ddisgyblion cyn y Nadolig, a sicrhau y gall diogelwch plant lleol barhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni.

Ynghyd â phartneriaid fel Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, mae'r cyngor yn monitro'r pandemig yn ofalus.

Mae'n gwbl bosibl y gellid cyhoeddi newidiadau pellach e.e. mae'r sefyllfa'n gwaethygu neu bydd canllawiau cenedlaethol newydd gan Lywodraeth Cymru.

Mae gan ysgolion unigol yr opsiwn o gau'n gynharach yn seiliedig ar eu hamgylchiadau eu hunain a chanlyniad asesiad cynhwysfawr.

Bydd y cyngor a'r ysgolion yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi disgyblion, rhieni a gofalwyr, ond mae hon yn sefyllfa o bandemig ac mae angen i bob un ohonom fod yn barod ar gyfer newidiadau byr rybudd.

Mae cryn ystyriaeth yn cael ei wneud i benderfyniadau i gau ysgolion, a byddwn bob amser yn ystyried materion fel rhedeg ysgol yn ddiogel ac yn effeithiol, parhad dysgu, llesiant emosiynol dysgwyr a'r effaith y gallai penderfyniadau i gau ysgolion ei chael ar deuluoedd.

Cynnal diogelwch a llesiant plant yw ein prif flaenoriaeth o hyd, a bydd unrhyw benderfyniad i gau ysgol yn cael ei wneud oherwydd bod y cyngor yn credu ei fod er llesiant gorau'r disgyblion.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y