Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Yr hen a’r ifanc yn ymuno â’i gilydd i gipio'r fedal aur yng Ngemau Mini yr OlympAge

Yn ddiweddar, cafodd Gemau Mini yr OlympAge, y digwyddiad pontio’r cenedlaethau cyntaf o’i fath, ei gynnal yng Nghanolfan Bywyd Halo yn Nyffryn Ogwr.

Daeth disgyblion ysgol a phobl hŷn o Ddyffryn Ogwr at ei gilydd i gystadlu mewn amrywiaeth o weithgareddau ar thema’r gemau Olympaidd. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys rasys cyfnewid cadwyn, bownsio peli, taflu at dargedau a chyrlio modern.

Roedd y gweithgareddau hwyliog hyn, a oedd yn cael eu gwneud mewn timau o wyth, yn cynrychioli gwledydd sy’n cystadlu yn y gemau Olympaidd go iawn. Roedd y gemau i gyd yn cynnwys gweithgareddau syml a lliwgar a oedd yn addas i bawb. Eu nod oedd ceisio gwella symudedd, ffitrwydd a rhyngweithio cymdeithasol.

Mae’n braf gweld digwyddiadau fel hyn yn ein cymunedau lleol. Mae’n ffordd hwyliog o annog y bobl sy'n cymryd rhan i gadw'n heini ac mae'n rhoi cyfle iddyn nhw gymdeithasu â phlant a phobl o bob oed.

Fel poblogaeth sy'n heneiddio, rydyn ni i gyd yn ymwybodol ei bod yn bwysig cadw’n heini ac aros mor iach ag y gallwn ni. Mae cadw’n heini'n arwain at fanteision meddyliol hefyd, a all atal pobl rhag teimlo’n ynysig neu hyd yn oed eu hatal rhag cael salwch a gorfod mynd i’r ysbyty.

Hefyd, mae hi wedi bod yn braf gweld plant yr ysgol gynradd leol yn ymuno yn y gweithgareddau, yn cael hwyl ac yn mwynhau gweithio mewn tîm!

Cynghorydd John McCarthy, Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae tystiolaeth bod cyflwyno ymarfer corff ysgafn drwy ddiddordebau hwyliog a phersonol yn cael effaith uniongyrchol ar fywyd beunyddiol y bobl hŷn sy'n cymryd rhan.

Dywedodd Jack, disgybl o Ysgol Gynradd Dyffryn Ogwr: “Fe wnes i fwynhau'r gemau’n fawr bore ’ma. Fy hoff gêm oedd y cyrlio modern – fe wnes i daro’r targed 100!”

Dywedodd Mary, sy'n 94 oed: “Rydyn ni wedi cael bore da iawn gyda’r plant. Maen nhw wedi bod yn gwrtais iawn ac wedi ymddwyn yn dda. Fe wnaethon nhw helpu gyda’r gemau hefyd. Roedd ysbryd tîm gwych ac rydw i wedi mwynhau gweld pawb yn chwerthin ac yn cael hwyl.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y