Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Yr heddlu, y cyngor a’r bwrdd iechyd yn cyhoeddi rhybudd ar y cyd i gefnogwyr Gŵyl Elvis

Mae pobl sydd eisoes wedi archebu tocynnau, trafnidiaeth neu lety i fynychu Gŵyl Elvis Porthcawl fis nesaf yn cael eu hannog i gofio nad yw pandemig y coronafeirws wedi dod i ben, ac i fwynhau’r achlysur yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Mae disgwyl i’r ŵyl, a gafodd ei gohirio y llynedd oherwydd cyfnod clo’r pandemig, gael ei chynnal ar 24-26 Medi.

Mewn datganiad ar y cyd, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Heddlu De Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog unrhyw un sy’n mynychu’r ŵyl i barhau’n wyliadwrus o safbwynt y coronafeirws, ac rydym yn rhybuddio bod pobl yn dal i fynd yn ddifrifol wael ac yn marw o’r salwch.

Nid yw’r ŵyl yn cael ei chynnal gan un sefydliad unigol, ond gan nifer o wahanol leoliadau sy’n cynnal digwyddiadau thema Elvis.

Cyn mynychu, mae pobl yn cael eu hannog i wneud prawf Dyfais Llif Unffordd ac i beidio â dod os ydynt yn cael prawf positif. Mae profion Llif Unffordd am ddim ar gael ar-lein, mewn nifer o fferyllfeydd a safleoedd profi lleol.

Dylai unrhyw un sy’n datblygu tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, neu newid yn ei allu i arogli neu flasu, drefnu prawf coronafeirws mor fuan â phosibl, a hunanynysu ar unwaith.

Rydym yn gwybod pa mor boblogaidd mae'r digwyddiad hwn wedi datblygu dros y blynyddoedd. Gyda’r amser caled rydym i gyd wedi’i brofi dros y 18 mis diwethaf, bydd pobl eisiau dod i ddathlu’r ŵyl yn fwy nag erioed Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sydd eisoes wedi trefnu llety neu sy’n bwriadu teithio i Borthcawl ar gyfer yr ŵyl i gofio nad yw’r coronafeirws wedi diflannu, ac mae achosion yn parhau i gynyddu yn yr ardal.

Er bod Cymru bellach ar lefel rhybudd sero, ac mae safleoedd yn medru gweithredu’n fwy hyblyg, dylai nifer o fesurau fod ar waith o hyd fel rhan o asesiad risg pob lleoliad. Mae swyddogion o’r Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir yn gweithio’n agos gyda lleoliadau i’w helpu i fodloni eu cyfrifoldebau’n llawn yn ôl deddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Ni fydd lleoliadau i gyd yn gweithredu yn yr un modd ag o’r blaen, ac eleni, dylai mynychwyr ddisgwyl gweld adloniant ar raddfa lai, llai o gapasiti a mwy o newidiadau.

Gallai fod yn syniad da i unrhyw un arall sy’n ystyried ymweld â Phorthcawl yr wythnos honno ystyried disgwyl ychydig gan y bydd ffyrdd ar gau oherwydd yr ŵyl ac mae’n bosibl y bydd degau o filoedd o bobl yno, ac mae ciwiau traffig hir ac ardaloedd gorlawn yn debygol. Fel sy’n safonol ar gyfer digwyddiadau o'r raddfa hon, bydd gan Heddlu De Cymru bresenoldeb llawn yn y dref a bydd swyddogion gorfodi hefyd ar batrôl i sicrhau bod safleoedd trwyddedig yn glynu wrth yr holl reolau ac asesiadau risg angenrheidiol.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Dywedodd Angela Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Rydym yn cydnabod ei fod wedi bod yn gyfnod anodd a byddem yn annog y rheiny sy’n mynychu i fwynhau eu hamser, ond byddem hefyd yn gofyn i bawb ddiogelu eu hunain drwy gadw at fesurau.

"Mae'r rhain yn cynnwys manteisio ar y cynnig o frechiad os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny, cael prawf hyd yn oed am symptomau ysgafn, cyfarfod yn yr awyr agored gan ei fod yn fwy diogel na dan do, cyfyngu ar yr amser a'r nifer o bobl rydych chi'n rhyngweithio â nhw, cadw eich pellter pan allwch chi, a pharhau i olchi eich dwylo a gwisgo gorchudd wyneb, yn enwedig mewn mannau gorlawn.”

Dywedodd y Prif Arolygydd Geraint White o Heddlu De Cymru: "Rydym yn deall bod pobl yn dod i'r ŵyl i fwynhau eu hunain, a'r cyfan rydym yn ei ofyn yw iddynt wneud hynny gydag ysbryd cymwynasgar, yn ymwybodol o'r gymuned o'u cwmpas.

“Diogelwch y cyhoedd yw’r flaenoriaeth bwysicaf. Nid oes esgus dros ymddygiad camdriniol mewn unrhyw leoliad, felly rydym yn annog pobl i ymddwyn yn gyfrifol."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y