Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymweliadau dan do ac awyr agored â chartrefi gofal wedi’u hatal dros dro

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y bydd yn gwneud newidiadau dros dro i’r trefniadau ar gyfer ymweld â chartrefi gofal lleol.

Yn dilyn cyngor gan Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a chynnydd yn nifer yr achosion positif o Covid-19 ar draws De Cymru, mae’r newidiadau’n cael eu cyflwyno ym mhob cartref gofal dan reolaeth yr awdurdod lleol ac yn y sector preifat fel mesur rhagofalus i ddiogelu iechyd a llesiant preswylwyr a staff agored i niwed.

Yn unol â threfniadau tebyg sydd eisoes wedi'u sefydlu mewn sawl ardal awdurdod lleol cyfagos, bydd y newidiadau yn golygu, hyd nes y clywir yn wahanol, na fydd ffrindiau ac aelodau teulu yn gallu gweld eu hanwyliaid drwy ymweliadau awyr agored nac ymweliadau dan do.

Bydd ymweliadau rhithwir ac ar-lein yn cael eu hannog, a rhoddir ystyriaeth i achosion lle mae preswylwyr yn nesáu at ddiwedd eu hoes a lle mae gofynion priodol ar waith mewn perthynas â chyfarpar diogelu personol.

Mae'r newidiadau, a fydd yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, wedi'u rhannu gyda phob cartref gofal annibynnol lleol i sicrhau y gellir cynnal dull gweithredu cyson.

Gydag achosion yn cynyddu ym mhob rhan o'r rhanbarth, teimlwn nad oes dewis gennym heblaw am ddilyn y mesur rhagofalus pellach hwn yn unol â'r cyngor diweddaraf ynghylch cynnydd yn y gyfradd drosglwyddo gymunedol yn lleol. Rydym yn deall y pryder y bydd hyn yn ei achosi i deuluoedd a ffrindiau, a'u hanwyliaid, gydag ymweliadau ond wedi'u hailgychwyn yn ddiweddar.

Gallwch fod yn hyderus y bydd staff mewn cartrefi gofal yn sicrhau y gall preswylwyr gadw mewn cysylltiad â'u hanwyliaid mewn amrywiaeth o ffyrdd trwy alwadau ffôn, galwadau fideo, cardiau, lluniau ac e-byst.

Bydd y cyngor a'i bartneriaid sy'n cynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn gwylio'r sefyllfa’n agos, a byddant yn edrych i ailgychwyn trefniadau ymweld cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y