Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymweliadau â chartrefi gofal i ailddechrau

Mae cartrefi gofal preswyl ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gwneud trefniadau i gefnogi ymweliadau i deuluoedd a ffrindiau weld ei gilydd wyneb yn wyneb.

Gyda nifer o gartrefi yn cael eu rhedeg gan ddarparwyr gofal annibynnol, gofynnir i deuluoedd a ffrindiau sy'n dymuno gweld eu hanwyliaid gysylltu â'r cartref gofal unigol yn uniongyrchol am wybodaeth ynglŷn â'r trefniadau penodol sydd yn eu lle.

Daw ar ôl i Lywodraeth Cymru gysylltu ag awdurdodau lleol yn dilyn y cyfnod clo byr, yn annog awdurdodau lleol a gweithwyr iechyd proffesiynol i gynnal adolygiad o'r risgiau drwy dimau rheoli digwyddiadau rhanbarthol.

Rydym wedi ysgrifennu at bob darparwr cartref gofal yn y fwrdeistref sirol i roi gwybod iddynt y gall ymweliadau â chartrefi gofal ailddechrau ar yr amod eu bod yn cynnal asesiad risg yn gyntaf yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ceisio cyngor arbenigol ac nid ydynt mewn cyfnod clo 28 diwrnod Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gyda phob cartref wedi'i sefydlu'n wahanol, mae'n debyg y bydd trefniadau'n wahanol ar draws y cartrefi gofal, felly rydym yn annog teuluoedd a ffrindiau i siarad â'r cartrefi'n uniongyrchol i weld a fydd ymweliadau'n cael eu rheoli a sut.

Yn ystod pandemig Covid-19, mae staff mewn cartrefi gofal wedi bod yn gweithio'n galed i gadw pawb mor ddiogel â phosib a chadw cysylltiad â theuluoedd drwy amrywiaeth o ffyrdd megis lluniau, galwadau fideo a galwadau ffôn.

Gwyddom pam mor anodd y bu i deuluoedd, yn methu â gweld eu hanwyliaid wyneb yn wyneb a'r gorbryder a straen mae hyn wedi'i olygu, ac rydym yn croesawu canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ynghylch ymweliadau â chartrefi gofal.

Dywedodd Nicole Burnett, aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'n cyflwyno 'podiau' dros dro i gartrefi gofal ledled Cymru i hwyluso ymweliadau yn well dros y Nadolig a misoedd y gaeaf.

Bydd y cynllun peilot gwerth £3 miliwn yn talu am gostau caffael, gosod a phrydlesu 100 o unedau, gyda 30 yn cael eu gosod ac yn barod i'w defnyddio cyn y Nadolig i ddechrau arni.

Bydd yr unedau lled-barhaol ar gael am gyfnod o 6 mis, tra deuir o hyd i ddatrysiadau tymor hwy a rhoddir y rhain ar waith. Mae hyn hefyd yn cynnwys £1 miliwn ar gyfer cynlluniau i gefnogi darparwyr y mae'n well ganddynt wneud trefniadau eu hunain ar sail debyg.

Gobeithir y bydd un o'r cartrefi gofal ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhlith y cyntaf i dderbyn pod cyn y Nadolig.

Chwilio A i Y