Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgyrch yn erbyn cyffuriau yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r ymgyrch diweddaraf yn erbyn cyffuriau yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi arwain at bedwar o bobl yn cael eu harestio.

Gwnaeth swyddogion Pen-y-bont ar Ogwr ymuno â chi cyffuriau goddefol fel rhan o Ymgyrch Chesapeake i dargedu ardaloedd â phroblem yng nghanol y dref, yn enwedig o amgylch yr orsaf fysiau.

Defnyddiwyd y ci cyffuriau i ganfod a oedd unrhyw gyffuriau anghyfreithlon ym meddiant pobl yn yr orsaf fysiau ac mewn nifer o dafarndai yn y dref.

Stopiwyd a chwiliwyd 22 o bobl fel rhan o'r ymgyrch, a ddigwyddodd ar ddydd Iau 31 Ionawr. Arestiwyd pedwar o ddynion, tri ar amheuaeth o droseddau cyffuriau ac un a oedd wedi cael ei alw’n ôl i’r carchar.

Mae'r tri a gafodd eu harestio ar amheuaeth o droseddau cyffuriau wedi cael eu rhyddhau dan ymchwiliad.

Mae'r ymgyrch hwn yn rhan o ymgyrch parhaus i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyffuriau a throsedd yng nghanol y dref. Roedd y swyddogion a gymerodd ran yn yr ymgyrch o’r timau plismona yn y gymdogaeth, tîm y bartneriaeth diogelwch cymunedol, y tîm plismona blaenoriaethol a’r tîm cymorth tiriogaethol, ynghyd â nifer o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a chi cyffuriau goddefol a'i thrafodwr.

Gwnaeth swyddogion trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd gymryd rhan yn yr ymgyrch, gan gynnal gwiriadau trwyddedau.

Mae swyddogion yn y gymdogaeth wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r awdurdod lleol, masnachwyr ac aelodau'r gymuned i fynd i'r afael â phryderon ynghylch delio mewn cyffuriau yn y dref, yn enwedig o amgylch ardal yr orsaf fysiau.

Mae'r ymgyrch hwn yn dilyn ymgyrch mawr i fynd i'r afael â’r cyflenwad o gyffuriau Dosbarth A ym Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg. Arweiniodd Ymgyrch Avalanche at 44 o bobl yn cael eu harestio, gan darfu ar y cyflenwad o gyffuriau yng nghanol y dref.

Mae defnyddio a chyflenwi cyffuriau, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn aml yn dod i'r amlwg fel rhai o'r prif bryderon sydd gan fasnachwyr a'r gymuned sy'n ymweld â chanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn ymrwymedig i wneud popeth o fewn ein gallu i waredu ar y problemau hyn er mwyn sicrhau bod y dref yn parhau i fod yn lle diogel a phleserus i fyw ynddo ac ymweld ag ef.

Nid ymgyrch untro oedd hwn – rydym yn gweithio'n barhaus gydag amrediad o bartneriaid, gan gynnwys yr awdurdod lleol, i dargedu'r materion hyn.

Hoffwn ddiolch i'r gymuned a'r masnachwyr am eu gwybodaeth a'u cefnogaeth. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth ynghylch cyflenwi cyffuriau i gysylltu ag 101 neu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Cwnstabl yr Heddlu Darren Morris, sy’n swyddog trwyddedu ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y