Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghori gyda’r cyhoedd ynghylch ysgol gynradd newydd arfaethedig

Cyn bo hir bydd aelodau o’r cyhoedd yn cael dweud eu dweud ynglŷn â chynlluniau i adeiladu ysgol gynradd a meithrinfa newydd ym Mynydd Cynffig.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dymuno cael ysgol fynediad dau ddosbarth a meithrinfa ar gyfer 75 o blant ar safle hen ysgol plant iau Mynydd Cynffig erbyn 2025.

Bydd yr ysgol yn garbon sero-net, gan gynhyrchu dim allyriadau carbon neu allyriadau carbon negyddol. Rhagwelir y bydd yr ysgol yn elwa ar ‘stryd’ ganolog y gellir ei defnyddio ar gyfer dysgu annibynnol, ynghyd ag ystafelloedd grŵp pwrpasol, ystafelloedd dosbarth sy’n addas i addysgu a dysgu yn yr unfed ganrif ar hugain, a chae chwaraeon pob tywydd.

Mae rhith-ymgynghoriadau ac ymgynghoriadau wyneb yn wyneb wedi’u trefnu ar gyfer y cyhoedd, llywodraethwyr yr ysgol, dysgwyr a chyngor yr ysgol, a staff yr ysgol.

Bydd yr ymgynghoriadau cyhoeddus yn cael eu cynnal ar 30 Tachwedd a 7 Rhagfyr yn neuadd fabanod Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig. Cynhelir dwy sesiwn yn ystod pob un o’r diwrnodau hyn, gyda’r gyntaf yn cael ei chynnal rhwng 4pm-5pm a’r ail rhwng 5.15pm-6.15pm.

Oherwydd goblygiadau posibl yn ymwneud â Covid-19, mae’r cyngor yn gofyn a wnaiff y rhai sy’n dymuno mynychu’r sesiynau gofrestru ar eu cyfer trwy anfon e-bost i’r cyfeiriad michelle.smith@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 815135.

Bydd y cynlluniau hyn yn gweld Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig yn uno ar un safle, a bydd hyn o fudd amlwg i’r plant, y staff a’r athrawon. Y bwriad wrth wraidd y datblygiad yw cynnig cyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf ynghyd â’r cyfleoedd cwricwlaidd iawn o fewn yr amgylchedd dysgu gorau y gallwn ei gynnig.

Caiff y prosiect hwn ei ariannu gan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru a buddsoddiadau cyfalaf yr awdurdod lleol ei hun, ac mae’n rhan bwysig o’n hymrwymiad parhaus i foderneiddio ysgolion y fwrdeistref sirol.

Dyma gam hollbwysig yn y broses, ac rydw i’n annog pobl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn dysgu rhagor am y prosiect a chyflwyno’u barn.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Ffurfiwyd Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig pan unodd yr ysgol fabanod a’r ysgol plant iau yn 2015. Bu’n rhaid i ran o’r hen ysgol fabanod gau yn ddiweddarach gan fod pibell wedi chwythu. Datgelodd hyn ddifrod helaeth i’r adeilad, ac arweiniodd at orfod defnyddio ystafelloedd dosbarth modiwlar o’r radd flaenaf dros dro tra câi ateb tymor hwy ei ddatblygu.

Chwilio A i Y