Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymestyn y cynnig parcio am ddim mewn nifer o feysydd parcio a reolir gan y cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y bydd parcio am ddim yng nghanol y dref mewn nifer o feysydd parcio a reolir gan y cyngor yn cael ei ymestyn.

Y bwriad gwreiddiol oedd dod â'r cynnig i ben ar ôl y Nadolig, ond bydd nawr ar gael tan ddiwedd Ionawr 2022 - ac mae’n golygu y gall gyrwyr barcio am ddim am hyd at dair awr ym maes parcio aml-lawr Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a rhwng hanner dydd a 3pm ym maes parcio Stryd John ym Mhorthcawl.

Gallwch barcio am ddim ym maes parcio aml-lawr Ffordd Llynfi ym Maesteg a maes parcio Ffordd Penprysg ym Mhencoed. Yn ogystal, mae’r maes parcio sydd dan berchnogaeth Cyngor Tref Pencoed wrth ymyl Neuadd Llesiant Glowyr Pencoed yn Heol-Y-Groes hefyd ar gael am ddim.

Dywedodd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet y cyngor dros Gymunedau: “Rydym wedi ymestyn y cynnig parcio am ddim fel rhan o’r gefnogaeth barhaus i fusnesau yn ystod y cyfnod hwn, i helpu i ddenu siopwyr i ganol ein trefi a gwneud ymweliadau yn fwy rhwydd a chyfleus.

“Mae ein hymgyrch i annog trigolion i siopa’n lleol eleni yn fwy pwysig nag erioed - tymor y Nadolig yw’r cyfnod prysuraf i sawl busnes, a thrwy siopa’n lleol, rydych yn helpu i gefnogi eich cymuned yn ogystal â manteisio ar fargeinion gwerth chweil.

“Cofiwch am yr Apiau We Love ar gyfer canol tref Porthcawl, Maesteg a Phen-y-bont ar Ogwr, lle gall siopwyr fachu talebau a chodau disgownt, yn ogystal â rhoi cynnig ar ambell gystadleuaeth. Mae’r wefan Dolig Digidol hefyd yn cynnig llawer mwy o gynigion i’ch helpu chi siopa dros yr ŵyl.”

Ers dechrau’r pandemig Covid-19, mae’r awdurdod lleol wedi darparu ystod o gefnogaeth i fusnesau, gan gynnwys gweinyddu grantiau gwerth degau o filiynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru, cynnig hyfforddiant ac offer am ddim, a disgownt i fasnachwyr sy’n rhentu eiddo gan y cyngor.

Chwilio A i Y