Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymestyn cynllun taliad cymorth hunanynysu Covid-19

Mae rhagor o bobl yn awr yn gymwys i wneud cais am y Taliad Cymorth Hunanynysu o £500, yn ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y cynllun, sydd wedi cael ei ymestyn tan fis Mehefin 2021, yn awr ar agor i geisiadau gan bobl gydag incwm personol o lai na £500 yr wythnos a'r rheiny ar Dâl Salwch Statudol Sylfaenol y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu, Ap Covid-19 y GIG, neu leoliad addysg eu plentyn.

Bydd y newidiadau hyn yn golygu bod oddeutu 170,000 yn ychwanegol o bobl yn gymwys ledled Cymru am daliad yn ôl disgresiwn os gofynnir iddynt hunanynysu a byddent yn colli incwm o ganlyniad. 

Mae Taliadau Cymorth Hunanynysu eisoes ar gael i breswylwyr cyflogedig neu hunangyflogedig, y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu neu ap Covid-19 y GIG ac sy'n derbyn Credyd Cynhwysol neu fudd-dal penodol arall, yn methu â gweithio gartref, neu'n rhiant neu'n ofalwr plentyn y gofynnwyd iddynt hunanynysu o ganlyniad i achosion mewn lleoliad addysg.

Mae'r elfen ddewisol yn cefnogi'r bobl hynny nad ydynt yn derbyn budd-daliadau ond sy'n bodloni'r meini prawf eraill ac mewn risg o galedi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra maent yn hunanynysu.

Dywedodd Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: "Mae hunanynysu yn allweddol os ydym am atal lledaeniad y coronafeirws a chyda rhagor o raglenni profi cymunedol yn yr arfaeth dros y misoedd nesaf, mae'n hanfodol ein bod yn ymestyn y cynllun i helpu rhagor o bobl i hunanynysu a derbyn y cymorth ariannol sydd ei angen arnynt.

"Hoffwn ategu fy niolch i'r awdurdodau lleol yng Nghymru am eu cefnogaeth barhaus wrth ddarparu'r cynllun hwn.

"Yn ôl adborth, mae'r cynllun yn gweithio'n dda gyda bron i 8,500 o daliadau wedi'u gwneud ledled y wlad. Fodd bynnag, gwyddom yr adroddir am ddiffyg incwm o hyd, fel rhwystr i bobl rhag hunanynysu.

"Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i ddiogelu iechyd a lles pobl a byddwn yn parhau i gefnogi pobl Cymru yn ystod y cyfnod anodd hwn drwy sicrhau bod y rheiny sydd â'r angen mwyaf am gymorth, yn ei gael."

Rydym yn croesawu ymestyn y cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu, a fydd yn rhoi cymorth ariannol i breswylwyr sy'n wynebu dewis rhwng aros gartref a methu â bwydo eu teulu neu fynd i'r gwaith ac, o bosib, lledaenu'r coronafeirws. Ni ddylai neb orfod gwneud penderfyniad o'r fath a bydd ymestyn y cymorth hwn yn parhau i helpu pawb i chwarae eu rhan yn y frwydr yn erbyn y pandemig hwn.

Mae'r coronafeirws yn dal i gylchredeg yn ein cymunedau felly mae'n hanfodol eich bod yn hunanynysu os gofynnir i chi wneud hynny. Er bod y rhaglen frechu yn rhoi gobaith i ni, bydd yn cymryd peth amser i bawb dderbyn eu dos cyntaf a rhaid i ni i gyd barhau i ddilyn y rheolau.

Byddwn yn annog preswylwyr cymwys sy'n wynebu caledi ariannol oherwydd bod gofyn iddynt hunanynysu i wneud cais am y taliad hwn.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Gall preswylwyr sy'n gymwys wneud cais ar dudalen we taliad cymorth hunanynysu'r cyngor.

Chwilio A i Y