Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymchwil bellach wedi’i chynllunio ar gysylltiadau â Syr Thomas Picton

Bydd ymchwil bellach yn cael ei chynnal ar gysylltiadau hanesyddol y fwrdeistref sirol â llywodraethwr dadleuol Trinidad, Syr Thomas Picton.

Unwaith y mae'r ymchwil wedi'i chwblhau gan hanesydd lleol, caiff y canfyddiadau eu hystyried ochr yn ochr â chanlyniadau arolwg cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru sy’n rhoi sylw i gofebau, cerfluniau, enwau strydoedd ac adeiladau cyhoeddus hanesyddol yng Nghymru.

Mae hyn yn dilyn protestiadau a gwrthdystiadau cenedlaethol a gynhaliwyd yn gynharach eleni fel rhan o'r mudiad Mae Bywydau Du o Bwys, pan ofynnir i awdurdodau lleol ystyried pa gerfluniau, cofebau, adeiladau, parciau, caeau chwarae a strydoedd allai fod â chysylltiadau ag unigolion a feirniadwyd fel rhan o'r protestiadau.

Mae adroddiad a drafodwyd gan Bwyllgor Cydraddoldeb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn amlinellu bod wyth stryd – tri ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dau ym Mhorthcawl, dau ym Mynyddcynffig ac un yn Nantyffyllon – sy'n gysylltiedig ag enw Picton. Mae hefyd yn nodi dwy ffynhonnell bosibl i’r defnydd o’r enw hwn, sef llywodraethwr Trinidad Syr Thomas Picton a Lefftenant-cyrnol Thomas Picton-Turberville, cyn-berchennog Priordy Ewenni.

Gan nad yw'r ymchwil hyd yn hyn wedi llwyddo i gadarnhau’n bendant sut y cafodd y strydoedd eu henwi, neu a ydynt yn gysylltiedig â Syr Thomas Picton, bydd gwaith pellach yn cael ei wneud gan hanesydd bellach er mwyn dilysu'r wybodaeth. 

Mae'r adroddiad hefyd yn amlinellu sut mae proses gyfreithiol eisoes yn ei lle i gefnogi trigolion sydd am wneud cais i newid enw stryd.

Mae'r broses hon yn rhoi ystyriaeth i faterion fel ymgynghoriad priodol â thrigolion a busnesau yr effeithir arnynt, y Post Brenhinol a chynghorau tref a chymuned leol, gwneud newidiadau angenrheidiol i ddogfennau swyddogol fel gweithredoedd morgeisi, a mwy.

Trafododd Pwyllgor Cydraddoldeb yr adroddiad ddydd Llun 24 Awst.

Chwilio A i Y