Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 13 07 2020

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn canolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

Haf a Hanner

Mae’r cyngor yn gwahodd trefnwyr, busnesau a hyrwyddwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol arloesol a chreadigol y gellid eu llwyfannu’n ddiogel yn Salt Lake neu Rest Bay ym Mhorthcawl fel rhan o’r ymgyrch ‘Haf a Hanner’. Gan weithio o fewn gofynion y pandemig, y nod yw llwyfannu gweithgareddau fel disgos o gyfforddusrwydd eich car, cyngherddau dan olau'r sêr neu ddangos ffilmiau sinema yn ystod digwyddiadau awyr agored arbennig. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno cynnig i'r ymgyrch Haf a Hanner, anfonwch gais am ffurflen datganiad o ddiddordeb, a pharagraff byr unigol sy'n amlinellu eich syniad, at events@bridgend.gov.uk – y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 24 Gorffennaf.  

Apwyntiadau ar gyfer Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Gall pobl sy’n dymuno rhoi hysbysiad ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil sydd i ddod, a rhieni sydd am gofrestru genedigaeth baban newydd drefnu apwyntiad i wneud hynny bellach. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01656 642391 neu e-bostiwch: registrar@bridgend.gov.uk. Sylwch nad oes gwasanaeth galw heibio ar gael yn ystod y cyfnod hwn, a bydd modd cael mynediad i Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr drwy fynedfa'r seremoni, a leolir wrth ochr ei leoliad newydd yn y Swyddfeydd Dinesig ar Stryd yr Angel.

Cronfa gwerth £4 miliwn ar gyfer clybiau chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio cronfa gwerth £4 miliwn er mwyn galluogi clybiau i wneud cais am grantiau rhwng £300 a £50,000 er mwyn cynorthwyo â chostau parhaus ac i annog mwy o gyfranogiad, twf a gwelliant.  Mae'r fenter newydd yn ychwanegol i Gronfa Cymorth Chwaraeon Pen-y-bont ar Ogwr y cyngor, sy'n darparu grantiau hyd at £1,000 i glybiau, a'r penderfyniad diweddar i beidio â chodi tâl ar gyfer tymor 2019-20. Mae'r cyngor hefyd yn darparu cymorth ychwanegol i glybiau sy'n datblygu trefniadau trosglwyddo asedau, fel arolygon o gaeau, lawntiau a wicedi, gwelliannau draenio, grantiau cyfalaf ar gyfer prynu cyfarpar cynnal a chadw ar gyfer mannau gwyrdd, a mwy. Ceir manylion llawn ynglŷn â Chronfa Cymru Actif yn https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/

Adnoddau llyfrgell ar-lein yn rhad ac am ddim

Tra bod llyfrgelloedd yn parhau i fod ar gau er mwyn helpu i arafu lledaeniad y coronafeirws, mae ystod eang o wasanaethau am ddim ar gael i chi gael mynediad atynt trwy eich ffôn symudol, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur cartref. Mae'r rhain yn cynnwys e-lyfrau, llyfrau sain, cylchgronau digidol ac e-gomics ynghyd ag adnoddau i'ch helpu i basio'ch prawf theori gyrru, archwilio ffotograffau hanesyddol, olrhain llinach eich teulu, cael mynediad at ddeunyddiau ymchwil a mwy. Ewch i wefan Llyfrgelloedd Awen am ragor o fanylion.

Newidiadau pellach ym Mryngarw

Mae Parc Gwledig Bryngarw wedi cyflwyno newidiadau pellach sy'n unol â chanllawiau cenedlaethol wrth i sefyllfa'r pandemig barhau i leddfu. Gyda’r parc ar agor i ymwelwyr, mae toiledau cyhoeddus, cyfleusterau newid i fabanod a thoiled Changing Places i’r anabl i gyd ar gael. Bydd y man chwarae i blant, y gampfa awyr agored, yr ardal farbeciw, ystafell ddosbarth y ganolfan ymwelwyr a'r caffi yn parhau i fod ar gau hyd nes ceir hysbysiad pellach. Mae gweithdrefnau cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo yn parhau ar waith trwy gydol y parc, ac mae taliadau ar gyfer parcio ceir wedi'u hailgyflwyno trwy beiriant sy'n derbyn taliadau digyswllt.

Cymorth ar gyfer y rheini sy'n ymadael â'r ysgol

Mae pobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi ymadael â'r ysgol tra bod y pandemig ar waith yn gallu cysylltu â thîm ‘Ysbrydoli i Weithio’ y cyngor i gael cyngor arbenigol ar gyfleoedd hyfforddiant, datblygu sgiliau newydd a dod o hyd i waith. Gallwch sgyrsio ar-lein, e-bostio youthsupport@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 815146 am ragor o fanylion

Cael mynediad at fanciau bwyd

Gallwch gael y newyddion diweddaraf ynghylch pa fanciau bwyd sydd ar agor a sut y gellir cael mynediad atynt yn ystod y pandemig parhaus drwy ymweld â gwefan Banc bwyd Pen-y-bont ar Ogwr neu drwy wirio'i dudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyfleoedd gofal cymdeithasol

Mae angen cael hyd i fwy o bobl i helpu i gefnogi trigolion mwyaf bregus y fwrdeistref sirol. Mae nifer o gyfleoedd cyflogaeth ar gael, a gwahoddir ceisiadau gan unrhyw un sydd wedi gweithio yn y maes gofal cymdeithasol yn flaenorol neu sy'n meddu ar sgiliau trosglwyddadwy. Mae proses ymgeisio llwybr carlam a chwrs hyfforddiant gloywi cyflym ar gael. I wneud cais neu i gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau swyddi gwefan y cyngor.          

Cysylltu â'r cyngor

Mae'r Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn Swyddfeydd Dinesig Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn dal ar gau i'r cyhoedd. Gofynnir i drigolion ddefnyddio cyfleusterau Fy Nghyfrif a gwe-sgwrs Oggie ar-lein, neu e-bostio talktous@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643643. 

Chwilio A i Y