Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Cosy Corner ym Mhorthcawl

Gyda chynlluniau ar gyfer creu cyfleusterau newydd yn Cosy Corner ym Mhorthcawl yn parhau i wneud cynnydd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgelu cysyniad cynnar sy'n dangos sut mae'n gobeithio buddsoddi dros £1.8m i'r lleoliad eiconig ar lan y môr.

Mae cais am £1m o gyllid wedi'i gyflwyno i Croeso Cymru, ac mae'r cyngor wedi cytuno i gyfateb hyn â £885,000 ychwanegol.

Gan fod telerau'r grant ariannu yn ei gwneud yn ofynnol i'r cyngor ddarparu cyfleusterau cymunedol wrth greu cyfleoedd cyflogaeth newydd hefyd, mae'r cynlluniau ar gyfer Cosy Corner yn cynnwys adeilad carreg a gwydr newydd a fydd yn cynnwys safleoedd newydd sy'n addas ar gyfer mentrau manwerthu a busnesau newydd.

Mae'r cyngor hefyd am greu man cyfarfod newydd at ddefnydd y gymuned, sgwâr parêd ar gyfer Cadetiaid y Môr a swyddfa ar gyfer meistr yr harbwr yn ogystal â chyfleusterau newid i ddefnyddwyr y marina cyfagos.

Os bydd cyllid yn caniatáu, mae cynlluniau ar waith a fydd yn gwella'r cynllun ymhellach gyda thirlunio newydd, seddau cyhoeddus, man chwarae i blant a strwythur canopi sy'n gallu darparu cysgod awyr agored cyfforddus rhag glaw a'r haul.

Yn ogystal â chefnogi cynlluniau parhaus y cyngor ar gyfer datblygu Llyn Halen a'r ardaloedd promenâd, bwriedir i'r cynlluniau ar gyfer Cosy Corner ategu prosiectau adfywio eraill fel y marina newydd, amddiffynfeydd môr newydd, Adeilad Jennings a adferwyd yn ddiweddar, gwelliannau sydd i ddod i forglawdd y dwyrain a mwy.

Mae angen rhoi sylw brys i safle Cosy Corner yn dilyn ymadawiad contractwyr a fu'n gweithio ar hen brosiect y ganolfan forwrol. Rydym am fanteisio ar y cyfle hwn i ddefnyddio'r cyllid sydd ar gael nid yn unig i fynd i'r afael â hyn, ond i greu cyfleusterau newydd a fydd o fudd i breswylwyr yn ogystal ag ymwelwyr.

Mae'n bwysig nodi bod yn rhaid i'n cynlluniau ar gyfer Cosy Corner fod yn realistig ac yn gallu cael eu cyflawni o fewn paramedrau penodol, ac un ohonynt yw bod yn rhaid i ni weithio o fewn cyllideb lem sy'n ymgorffori'r £1m o gyllid grant yr oedd Croeso Cymru wedi bwriadu ei darparu i Credu ar gyfer datblygiad eu canolfan forol. O ganlyniad, byddwn yn canolbwyntio ar ddarparu'r prif gyfleusterau yn Cosy Corner yn gyntaf cyn edrych ar sut y gellir gwella'r ardal ymhellach. Mae cysyniad cynnar o sut y gallai'r safle edrych ar ôl ei gwblhau wedi'i gynhyrchu er mwyn rhoi mwy o sicrwydd ynghylch costau fel rhan o'r broses ariannu. Er y gallai'r dyluniadau newid eto wrth i ni fynd yn ddyfnach i'r prosiect, maent yn dangos ein huchelgeisiau ar gyfer trawsnewid Cosy Corner yn ardal lle mae'r gymuned yn cael ei defnyddio'n llawn.

Mae Cosy Corner mewn lleoliad glan môr o'r radd orau, ac rydym am sicrhau ei fod yn dod yn rhan bwysig o'r meysydd cyhoeddus ym Mhorthcawl yn hytrach na safle ar gyfer tai neu ddatblygiadau eraill. Byddwn yn trefnu digwyddiad ymgysylltu â'r cyhoedd yn ddiweddarach yn y flwyddyn i roi mwy o fanylion a chyfle i bobl roi sylwadau ar y cynlluniau cyn iddynt gael eu cwblhau.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio
Cysyniad cynnar o sut y gellid trawsnewid Cosy Corner gyda chyfleusterau cymunedol newydd. Cydnabyddiaeth: Partneriaeth EPT

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y