Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y symud yn ôl i lety hirdymor all newid bywyd

Daeth Rebecca yn ddigartref am y tro cyntaf ddwy flynedd yn ôl pan fu farw ei mam. Yn ei chael hi'n anodd ymdopi â cholled ei mam, caeodd ei hun i ffwrdd, heb weld ffrindiau mwyach na mynd i'r gwaith.

“Arferai fy mam fy helpu i dalu fy rhent gan fy mod yn gweithio'n rhan-amser,” meddai.

“Pan fu farw, wnes i ddim delio ag ef yn dda iawn. Doeddwn i ddim yn defnyddio cyffuriau na dim byd ond arhosais yn fy fflat a rhoi'r gorau i wneud llawer o bethau. Fe wnes i gloi fy hun yn fy ystafell ac anwybyddu popeth. Yn y diwedd, fe wnes i golli fy fflat oherwydd fy mod ar ei hôl hi ar fy rhent.”

Cafodd Rebecca ei hun yn syrffio soffas am rai misoedd ond pan ddaeth hyn i ben yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf, edrychodd ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a chofrestrodd fel rhywun digartref.

Dywedodd: “Fe wnaeth y ddynes hyfryd hon fy ffonio i’n ôl ac esbonio i mi am lety dros dro.

“Eglurais am yr angen i fod yn agos at fy ngwaith a dywedodd y byddai'n fy ffonio i’n ôl. Ddeng munud yn ddiweddarach, ffoniodd yn ôl a gofyn i mi gyrraedd prosiect Wallich erbyn 1pm y diwrnod hwnnw.

“Roeddwn i mor nerfus, dydw i erioed wedi gwneud unrhyw beth tebyg iddo o'r blaen – canais gloch y drws ac atebodd dynes gan ddweud ‘Hi Rebecca, dewch i mewn, dewch i mewn,’.

“Gofynnodd ychydig o gwestiynau i mi, roedd ffurflen i'w llenwi ac yna dangosodd fi o gwmpas, a mynd â mi i'm hystafell. Arhosais yno am bedwar mis – roedd y ddau weithiwr cymorth yno'n wych, unrhyw beth yr oedd gennyf broblem gydag ef, gallwn fynd i siarad â nhw amdano, a byddent yn ei ddatrys.

“Ac yna roeddwn i'n lwcus iawn gan i mi gael galwad ffôn yn cynnig lle i mi mewn fflat cymdeithas dai y symudais i mewn iddo'n ddiweddar.

Mae'n swnio'n dwp ond dwi'n teimlo fel person gwahanol nawr o ddechrau'r flwyddyn. Nid yw'r gweithwyr cymorth yn cael digon o glod, ni fyddant byth yn gwybod faint y gwnaethon nhw fy helpu. Pryd bynnag yr oeddwn yn teimlo'n ofidus neu dan straen, gallwn fynd i sgwrsio â nhw, roedden nhw mor groesawgar a chysurlon.

Byddwn yn cynghori unrhyw un sy'n mynd drwy sefyllfa debyg i estyn allan, mynd ar wefan y cyngor, mae help ar gael nad oeddwn yn gwybod dim amdano. Gyda'r bobl iawn, mae popeth yn syrthio i'w le. Rydw i mor, mor lwcus.

Rebecca

Rhwng mis Mawrth a mis Rhagfyr, mae tua 820 o bobl wedi cael llety dros dro ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'n dilyn cynnydd o tua 25 y cant yn nifer y bobl sy'n dod i'r awdurdod lleol i ofyn am gymorth gyda thai o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Mae Samantha yn berson arall sydd wedi cael cymorth dros y misoedd diwethaf. Daeth yn ddigartref am y tro cyntaf chwe blynedd yn ôl pan gollodd ei mam ei thŷ ac ers hynny mae wedi cael cyfnodau o gysgu ar y stryd.

Cofrestrodd yn ddigartref gyda'r cyngor yn gynharach eleni ar ôl dod allan o'r carchar, gydag unman i fynd.

Dywedodd: “Trefnodd y cyngor lety dros dro lle'r oeddwn am rai misoedd. Yna cefais yr alwad ffôn o ddweud eu bod wedi dod o hyd i lety hirdymor i mi.

“Cefais fy rhoi yn y rhaglen Tai yn Gyntaf – mae fy ngweithwyr cymorth wedi bod yn wych. Fe wnaethon nhw fy helpu i gael gwely a theledu, roeddwn i'n hapus iawn gyda hynny.

“Fe wnaethon nhw’n siŵr bod gen i bopeth oedd ei angen arnaf. Mae un o'm gweithwyr cymorth yn fy ffonio ychydig o weithiau'r wythnos ac yn dod i ymweld. Mae'r gefnogaeth yn parhau - er enghraifft, cefais fil dŵr yn dod i mewn am £70 – ffoniodd fy ngweithiwr cymorth y cwmni ar unwaith a'i gael i lawr i randaliadau o £11 y mis. Maen nhw hefyd wedi fy helpu gyda thalebau bwyd.

“Mae cael fflat wedi fy ngalluogi i fwrw ymlaen â bywyd, rwy'n fwy sefydlog nawr. Roeddwn i'n arfer mynd yn eithaf pryderus am fynd yn ôl ar y strydoedd.                                      

“Fy nghyngor i bobl mewn sefyllfa debyg yw i gymryd yr holl gymorth y gallwch ei gael, mae'n help mawr.”

Ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau ym mis Mehefin y dylai'r rhai mewn llety dros dro gael cartref parhaol heb unrhyw un yn dychwelyd i ddigartrefedd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymryd ymagwedd ailgartrefu gyflym.

Mewn cyfarfod cabinet diweddar, fe wnaethom hefyd gefnogi mesurau pellach i gynyddu unedau llety dros dro a chymorth i bobl ddigartref ar draws y fwrdeistref.

Mae'r prosiect Tai yn Gyntaf yn y fwrdeistref sirol yn cael ei redeg gan Goleudy, mae wedi'i gynllunio i sicrhau canlyniadau tai cynaliadwy hirdymor i bobl sy'n cysgu ar y stryd sy'n wynebu anfanteision lluosog ac sydd ag amrywiaeth o anghenion cymorth.

Dywedodd Dhanisha Patel, aelod cabinet y cyngor dros genedlaethau'r dyfodol a lles


Ar hyn o bryd, mae tua 230 o bobl yn cael cymorth mewn llety dros dro ar draws y fwrdeistref sirol. Ym mis Mehefin, cyflwynodd y cyngor geisiadau i Lywodraeth Cymru am gyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf a refeniw ar ôl cysylltu â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Ar ôl eu cyflawni, bydd y prosiectau cyfalaf yn darparu hyd at 34 uned o lety. Bydd y rhain yn cynyddu stoc tai cymdeithasol a hefyd yn caniatáu ar gyfer mwy o unedau llety dros dro. Bydd y prosiectau refeniw yn galluogi mwy o becynnau cymorth i'r rhai sy'n ddigartref.

Nodiadau i'r golygydd:

Mae rhai enwau wedi'u newid i amddiffyn preifatrwydd unigolion.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y