Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y rhan fwyaf o fferyllfeydd yn cynnig profion dyfais llif unffordd am ddim

Mae pecynnau hunan-brofi cyflym Covid-19 rhad ac am ddim bellach ar gael i bobl heb unrhyw symptomau eu casglu o nifer o fferyllfeydd lleol ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yng Nghymru, gallwch gael profion llif unffordd i chi a'ch aelwyd os:

  • ydych yn wirfoddolwr
  • na allwch weithio gartref
  • ydych yn ofalwr di-dâl
  • ydych yn ymweld â Chymru o rywle arall
  • ydych yn teithio i ardaloedd eraill yn y DU
  • yw eich bwrdd iechyd yn gofyn i chi gael prawf cyn ymweld â'r ysbyty
  • ydych chi neu eich partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth yr ysbyty
  • ydych yn rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
  • ydych yn mynd i ddigwyddiad sy'n gofyn i chi gael prawf 

Os ydych yn cael profion drwy eich cyflogwr neu leoliad addysg, dylech barhau i wneud hynny.

Gall pobl hawlio pecynnau profion llif unffordd mewn amrywiaeth o ffyrdd - naill ai drwy eu harchebu ar-lein o wefan Llywodraeth y DU, eu casglu'n bersonol o bwynt casglu pwrpasol, megis maes parcio'r Neuadd Fowlio yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr rhwng  8am – 1pm, saith diwrnod yr wythnos, neu drwy eu casglu o fferyllfa sy'n cymryd rhan. Darganfyddwch a yw fferyllfa yn agos at eich cartref yn cynnig y gwasanaeth hwn.

Mae profion llif unffordd cyflym yn galluogi pobl heb symptomau coronafeirws brofi a ydynt wedi'u heintio â'r feirws.

Gwyddom nad yw oddeutu un o bob tri o bobl sydd wedi'u heintio â Covid-19 yn cael symptomau ond gallant heintio eraill sy'n golygu mai i'r bobl hyn, cael prawf yn rheolaidd yw'r unig ffordd o wybod a ydych wedi'ch heintio â'r feirws. Os yw pobl yn profi'n bositif ac yn hunanynysu, mae'n helpu i atal lledaeniad y feirws.

Dywedodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Am ragor o wybodaeth neu i archebu pecyn hunan-brofi ar-lein, ewch i dudalen we profion Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych symptomau Covid-19, mae angen i chi archebu prawf PCR (ar gov.uk).

Chwilio A i Y