Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Prif Weinidog yn agor ysgol newydd sbon - Ysgol Gynradd Betws

Mae ysgol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a gafodd ei difrodi mewn tân, ei dymchwel a'i hailadeiladu o'r newydd ar safle o'r radd flaenaf, wedi cael ei hagor yn swyddogol gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Mae Ysgol Gynradd Betws wedi cael ei hadeiladu fel rhan o fuddsoddiad addysgol gwerth £10.8 miliwn yn rhan ddeheuol Cwm Garw ar ôl i gynlluniau gael eu cymeradwyo i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd, ar yr un safle.  

Mae'r ddwy ysgol newydd yn cael eu hariannu drwy fenter Moderneiddio Ysgolion y cyngor, sydd wedi derbyn cryn dipyn o gymorth gan gyllid Llywodraeth Cymru drwy ei rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21 Ganrif.

Yn darparu ar gyfer 210 o ddisgyblion rhwng pedair ac 11 oed, gall Ysgol Gynradd Betws bellach gynnig meithrinfa i 45 o blant, saith lle anogaeth a chymorth arbenigol ar gyfer wyth disgybl sydd â nam ar eu clyw.

Gyda gwres tanlawr a ffenestri sy'n sensitif i'r tymheredd, sy'n agor a chau'n awtomatig, mae'r ysgol wedi cael ei chynllunio gan dîm mewnol y cyngor a'i hadeiladu gan Andrew Scott Ltd i ddarparu digon o olau a gofod gan greu amrywiaeth o amgylcheddau dysgu y tu mewn a thu allan.

Mae 'stryd' ganolog yn rhedeg drwy ganol yr ysgol sy'n rhoi mynediad at ystafelloedd cotiau, toiledau ac ystafelloedd dosbarth sy’n llawn offer gan gynnwys sgriniau mawr rhyngweithiol, ac mae'r ardaloedd allanol wedi’u huwchraddio ac yn cynnwys cyfleusterau chwarae meddal, maes astro turf a fydd yn gallu cael ei ddefnyddio gan y gymuned, a llawer mwy.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Mae’n fraint wirioneddol agor yr ysgol newydd wych hon ym Metws. Mae ymweld ag ysgolion newydd yn gyfle arbennig i weld yn uniongyrchol sut mae Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol ac ysgolion yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu addysg well i'n cymunedau.

"Rydym yn ymroddedig i godi safonau a darparu’r addysg orau i bob plentyn yn ein gwlad.

"Ein Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21 Ganrif yw'r buddsoddiad mwyaf y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ran ysgolion a cholegau ers y 1960au. Bydd hyn yn sicrhau bod gan Gymru ysgolion sydd nid yn unig yn dod â balchder i Gymru, ond sy’n destun eiddigedd i wledydd eraill."

Yn ogystal â bod yn gyfleuster newydd rhagorol sy'n mynd i fod o fudd i gymuned y cymoedd am nifer o genhedloedd i ddod, mae Ysgol Gynradd newydd Betws yn galluogi rhieni disgyblion yn Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd i gael cipolwg ar eu hysgol newydd.

Bydd y ddwy ysgol hyn wedi'u lleoli ychydig filltiroedd i ffwrdd o Goleg Cymunedol y Dderwen, gan arddangos ein dymuniad i greu etifeddiaeth aruthrol a hirhoedlog ar gyfer addysg yng nghymoedd Ogwr a Garw.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Ni fyddaf i byth yn anghofio gweld sut y cafodd yr ysgol flaenorol ei difetha'n rhannol gan dân yn 2012, oherwydd digwyddodd o fewn dim amser imi gael fy mhenodi yn Aelod Cabinet ar gyfer Plant a Phobl Ifanc.

"Fel arweinydd, rwy'n hynod o falch i weld ein bod wedi cyflawni’r addewid a wnaethom bryd hynny, ac wedi rhoi ysgol newydd sbon i'r gymuned.

"Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cymorth parhaus, staff, athrawon a llywodraethwyr yr ysgol, y cyngor cymunedol lleol a wnaeth ariannu’r llifoleuadau ar gyfer y maes newydd, Andrew Scott Ltd a phawb sydd wedi cyfrannu at ddarparu’r ysgol newydd sbon hon ar gyfer y gymuned leol.

"Mae ein rhaglen flaenllaw i foderneiddio ysgolion yn parhau i ddarparu cyfleusterau addysgol newydd drwy gydol y fwrdeistref sirol, sydd wedi'u cynllunio i gefnogi plant lleol, ac rwyf wrth fy modd i weld y datblygiadau diweddaraf hyn yn ymuno â nhw."

Chwilio A i Y