Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Prif Weinidog yn agor Ysgol Gynradd newydd sbon Brynmenyn

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi agor yr ysgol newydd sbon ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Ysgol Gynradd Brynmenyn – yn swyddogol.

Costiodd y prosiect gyfanswm o £9.14 miliwn, a'r ysgol hon yw'r ddiweddaraf i gael ei chyflawni fel rhan o raglen moderneiddio ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sydd wedi cael ei hariannu gan ddefnyddio miliynau o bunnoedd o gyllid gan Lywodraeth Cymru a'r Cyngor.

Mae Ysgol Gynradd newydd Brynmenyn yn ymuno â Choleg Cymunedol y Dderwen a Phwll Nofio Ynysawdre i eistedd yng nghanol y gymuned leol, gan ddisodli'r adeilad oedrannus, llai o faint a agorwyd yn wreiddiol ym 1913, na ellid ei ddatblygu ymhellach gan ei fod wedi'i amgylchynu â thir comin.

Mae'r ysgol gynradd newydd, sydd ddwywaith maint ei hen safle 100 mlwydd oed, yn cynnig meithrinfa, 14 o ystafelloedd dosbarth mawr sydd â thechnoleg dysgu fodern, y cyfleusterau addysgol diweddaraf a mwy na 14,000 metr sgwâr o ofod agored a ddyluniwyd yn benodol.

Mae'r ysgol newydd yn elwa ar faes parcio pwrpasol a mannau gollwng a chasglu diogel, ac mae hefyd yn cynnwys cofeb i Sarah Jane Howell – cyn-gynorthwyydd dysgu a fu farw ym 1911 wrth achub disgybl rhag boddi.

Ac am y tro cyntaf yn hanes hirfaith yr ysgol, mae gan ddisgyblion hefyd fynediad at feysydd chwaraeon sy'n rhan o dir yr ysgol.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Mae Ysgol Gynradd Bryn Menyn yn enghraifft ardderchog o’r math o ysgol fodern, gyfforddus, addas i’r diben yr ydyn ni am ei gweld ar gyfer pobl ifanc Cymru. Mae ein Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif yn rhan allweddol o hyn, a dyma’r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a’n colegau ers y 1960au. Rwy’n falch fod yr ysgol newydd hon wedi elwa ar £6.8 miliwn o gyllid drwy’r cynllun, ac mae wedi bod yn wych cael gweld drosof fy hun sut mae’n gwneud gwahaniaeth mor werthfawr i addysg yn ein cymunedau.”

Yr ysgol £9.14 miliwn hon yw'r ddiweddaraf mewn cyfres o adeiladau newydd ledled y fwrdeistref sirol, ac mae'n ymuno â safleoedd a chyfleusterau newydd sbon a ddarperir yn ysgolion cynradd Pen-y-Fai, Coety a Betws.

Gydag ymrwymiad i gyfrannu mwy na £65 miliwn tuag at gam nesaf y rhaglen moderneiddio ysgolion, mae'r maes hwn yn parhau i fod yn un o'n meysydd buddsoddi mwyaf. Mae Brynmenyn yn dilyn agoriad ysgol gynradd newydd ym Mhencoed y mis diwethaf, a bydd ysgol Gymraeg newydd – Ysgol Gymraeg Cwm Garw – yn barod ym Metws ar ddechrau'r flwyddyn newydd.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Adeiladwyd yr ysgol newydd gan y contractwyr BAP Construction Limited, a dyluniwyd hi gan Boyes Rees Architects.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: "Mae Ysgol Gynradd Brynmenyn yn frith o hanes, a diolch i ymdrechion pawb sydd wedi cyfrannu at gyflawni'r prosiect hwn, mae gan yr ysgol ddyfodol disglair hefyd.

"Credaf fod yr ysgol newydd hon, a'n rhaglen moderneiddio ysgolion ehangach, yn cynrychioli ein holl uchelgeisiau a'n dyheadau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

"Nod dyluniad cyffredinol yr ysgol yw creu toreth o gyfleoedd, a sefydlu amgylchedd dysgu sy'n diwallu pob angen addysgol modern yn llawn."

Chwilio A i Y