Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y paratoadau terfynol yn cael eu gwneud wrth i ffans Elvis baratoi i ymweld â Phorthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau pa ffyrdd lleol fydd ar gau dros dro i draffig er mwyn helpu i gadw ffans cerddoriaeth yn ddiogel yn ystod Gŵyl Elvis Porthcawl eleni.

Bydd y ffordd ar hyd y promenâd rhwng Marina Porthcawl a Gwesty Seabank ar gau trwy’r dydd ar ddydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Medi.

Er y gall yr amseroedd amrywio ychydig er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth, bwriedir cau'r ffordd rhwng 6am ar y dydd Sadwrn a hanner nos ar y dydd Sul.

Bydd dargyfeiriadau dros dro ar waith, a gofynnir i yrwyr roi sylw manwl i arwyddion wrth yrru yn y dref ac o'i chwmpas dros benwythnos yr ŵyl.

Bydd systemau unffordd hefyd ar waith yn Rhodfa Fictoria, Doddridge Way, Rhodfa Parc a Stryd Doc er mwyn lleihau tagfeydd ar y llwybrau dargyfeirio.

Yn y cyfamser, er y bydd y rhan fwyaf o Bromenâd y Dwyrain ar gau i bob cerbyd heblaw tacsis, coetsis a bysiau mini sy'n cludo ffans Elvis i’r digwyddiad, bydd maes parcio Salt Lake yn dal i fod ar agor ac yn hygyrch. Bydd arwyddion ychwanegol yn cael eu darparu i dywys gyrwyr i’r meysydd parcio a’r ardaloedd gollwng penodedig.

Cynghorir ymwelwyr na fydd bws to agored Cymru Coaster na thrên tir Porthcawl yn rhedeg yn ystod y penwythnos. Bydd yna Park Run ar thema Elvis ar y bore Sadwrn, a chytunwyd hefyd ar gasgliadau bwced elusennol trwyddedig yng nghanol y dref ac yn ardaloedd y promenâd dwyreiniol, ac wrth y mynedfeydd i Draeth Coney/Bae Tywodlyd.

Bydd cynwysyddion gwastraff ychwanegol yn cael eu gosod ar draws glan y môr ac yn yr ardaloedd cyhoeddus prysuraf, tra bydd tîm strydoedd glanach y cyngor hefyd yn gweithio trwy gydol y penwythnos i wagio biniau gwastraff cyhoeddus.

Bydd Ambiwlans Sant Ioan yn gweithredu canolfan frysbennu ym Mharc Griffin, a bydd gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru uned ymateb beiciau yn yr ardal trwy gydol y digwyddiad.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Heddlu De Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog unrhyw un sy’n mynd i’r ŵyl i barhau i fod yn ofalus o ran coronafeirws, ac maent yn rhybuddio bod pobl yn dal i fynd yn ddifrifol wael ac yn marw o’r clefyd.

Cyn mynd i’r ŵyl, mae pobl yn cael eu hannog i wneud prawf Dyfais Llif Unffordd ac i aros draw os ydynt yn cael prawf positif. Profion LFD am ddim ar gael i’w harchebu ar-lein neu gan fferyllfeydd sy’n cymryd rhan.

Dylai unrhyw un sy’n datblygu tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, neu newid yn ei allu i arogli neu flasu, drefnu prawf coronafeirws mor fuan â phosibl, a hunanynysu ar unwaith.

Mae Gŵyl Elvis wedi dod yn ddigwyddiad poblogaidd iawn a chyda canslo gŵyl y llynedd o ganlyniad i’r cyfnod clo, bydd llawer yn edrych ymlaen ato. Fodd bynnag, rydym yn annog pobl i fwynhau’r digwyddiad yn ddiogel ac yn gyfrifol - mae coronafeirws yn dal gyda ni ac mae gwir angen i bawb gymryd camau i helpu i gadw eu hunain ac eraill o’u cwmpas yn ddiogel ac yn iach. Cadwch eich pellter pan allwch chi, parhewch i olchi'ch dwylo a gwisgo mwgwd, yn enwedig mewn lleoedd gorlawn ac mewn siopau, lle yng Nghymru, mae'n dal yn ofyniad.

Ni fydd lleoliadau yn gweithredu yn yr un modd ag yn y gorffennol oherwydd coronafeirws, a dylai rhai sy’n mynd eleni ddisgwyl newidiadau gydag asesiadau risg ar waith a mesurau diogel o ran Covid-19 fel y rhai sy’n lleihau capasiti i ddeiliaid tocyn yn unig ac yn cynnal gwiriadau tymheredd ar hap.

Nid yw’r ŵyl yn cael ei chynnal gan un sefydliad unigol, ond gan nifer o wahanol leoliadau sy’n cynnal digwyddiadau ar thema Elvis. Yn unol â’r weithdrefn safonol ar gyfer digwyddiadau o'r raddfa hon, bydd gan Heddlu De Cymru bresenoldeb llawn yn y dref a bydd swyddogion gorfodi hefyd ar batrôl yn sicrhau bod safleoedd trwyddedig yn glynu wrth yr holl reolau ac asesiadau risg angenrheidiol.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Dywedodd Mark Davies, Arolygydd Plismona Lleol, Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl: “Mae’r Ŵyl Elvis yn denu degau o filoedd o bobl i Borthcawl. Bydd ein swyddogion yno i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth - ein blaenoriaeth yw cadw pawb yn ddiogel a byddwn yn cymryd pa gamau bynnag sy'n angenrheidiol er mwyn gwneud hynny. Fy neges i bawb yw mwynhau’r digwyddiad yn ddiogel ac yn gyfrifol.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y