Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y fwrdeistref sirol yn cyrraedd carreg filltir frechu

Mae'r ffigurau diweddaraf gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn dangos bod 100,000 o bobl ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi'u brechu'n llawn yn erbyn coronafeirws.

Mae cyfanswm o 100,165 o bobl wedi derbyn eu hail ddos o'r brechiad Covid-19 gyda mwy na 205,000 dos (cyntaf ac ail) wedi’u rhoi i gyd.

Gall unrhyw un 16 oed neu hŷn sydd heb gael dos cyntaf o’r brechiad alw heibio Canolfan Frechu Covid-19 i gael eu brechu. Nid oes angen trefnu apwyntiad o flaen llaw, mae apwyntiadau galw heibio ar gael mewn canolfannau brechu cymunedol yn y rhanbarth. Dylai unrhyw un sydd eisiau apwyntiad galw heibio am ddos cyntaf ddod â phrawf adnabod gyda nhw, fel pasbort, trwydded yrru neu fil cyfleustod fel prawf o’u cyfeiriad. 

Mae hyn yn cynnwys Ravens Court yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) lle mae apwyntiadau galw heibio ar gael rhwng 9.15am a 4.30pm. Mae manylion canolfannau brechu eraill yn y rhanbarth ar gael ar wefan y bwrdd iechyd sy'n cael ei diweddaru'n wythnosol.

Mae cyrraedd 100,000 yn gyflawniad gwych i'r fwrdeistref sirol a hoffem ddiolch i bawb sy'n rhan o'r rhaglen frechu, maent wedi gwneud cryn dipyn mewn cyfnod byr.

Fodd bynnag, nid ydym yn bod yn hunanfodlon, rydym yn gwybod bod llawer o waith o'n blaenau o hyd i sicrhau ein bod yn parhau i fynd i’r afael â'r pandemig hwn yn effeithiol.

Rwyf eisiau annog pawb sydd dros 16 oed ac sydd heb gael eu dos cyntaf i fynychu Canolfan Frechu Covid-19 i'w dderbyn. Mae cael y brechiad yn sicrhau eich bod chi, eich teulu a'ch ffrindiau a'r gymuned ehangach yn cael eich amddiffyn rhag y feirws sy'n dal i fod allan yna.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Fe wnaeth y bwrdd iechyd hefyd gyhoeddi newidiadau i gyfleusterau profi yn y fwrdeistref sirol yr wythnos ddiwethaf gyda chanolfannau newydd yn agor ym Mhorthcawl a Choety.

Bydd profion ar gael yn RFC Porthcawl (CF36 3DH) o 9am i 5pm, ddydd Llun i ddydd Sul. Bydd y safle’n cynnwys cyfleuster profi gyrru drwodd y mae angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw ar ei gyfer, a hefyd opsiwn galw geibio, lle nad oes angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Bydd canolfan brofi gyrru drwodd hefyd yn agor yng Nghanolfan Gymunedol Llidiart a Choety (CF31 1PA) o 9am-5pm ac mae’n hanfodol eich bod yn trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Mae'r ganolfan brofi galw heibio ym maes parcio Neuadd Bowls ar Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) ar gael rhwng 2pm ac 8pm, ac mae’n rhaid trefnu apwyntiad ar gyfer y safle hwn.

Gallwch drefnu apwyntiadau drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru (Dolen allanol - yn agor mewn tab neu ffenestr newydd) neu drwy ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, ffoniwch 18001119.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y