Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y diweddaraf ynghylch sut mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn mynd i’r afael â coronafeirws

Mae'r trefniadau parhaus ar gyfer profi symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi'u cadarnhau gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mae profion ar gael ar gyn-safle Revlon ym Maesteg (CF34 9TS) rhwng 9am a 5pm drwy'r wythnos, gan gynnwys dydd Sadwrn a dydd Sul. Mae'r safle hwn yn cynnwys cyfleuster profi gyrru drwodd, y mae'n rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw ar ei gyfer, ac opsiwn galw heibio lle nad oes angen trefnu apwyntiad.

Mae profion gyrru drwodd hefyd ar gael yng Nghanolfan Gymunedol Coety a’r Llidiart (CF31 1PA) rhwng 9am a 5pm, ac yn y cyfleuster galw heibio ym maes parcio’r Neuadd Bowls yn Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) sydd ar gael rhwng 8am-8pm – mae trefnu apwyntiad yn hanfodol ar gyfer y ddau safle hyn.

Gallwch drefnu apwyntiadau drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119 (18001119 i bobl ag anawsterau clyw neu leferydd).

Mae'r rhaglen frechu yn parhau gyda nifer y trigolion lleol sydd wedi derbyn y ddau frechlyn coronafeirws yn prysur agosáu at 104,000.

Gall unrhyw un sy’n 16 mlwydd oed a hŷn ac nad yw eto wedi derbyn ei ddos cyntaf o'r brechlyn alw heibio unrhyw ganolfan frechu gymunedol heb drefnu apwyntiad, yn ogystal ag oedolion a gafodd eu dos cyntaf fwy nag wyth wythnos yn ôl ond sy'n hwyr am eu hail frechlyn.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae'r ganolfan frechu ar gael yn Ravens Court yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) ac mae'r apwyntiadau galw heibio ar gael rhwng 9.15am a 4.30pm. Bydd angen i chi ddod â ffurf o brawf adnabod fel pasbort, trwydded yrru neu fil cyfleustodau fel prawf o'ch cyfeiriad.

Mae manylion canolfannau brechu eraill yn y rhanbarth ar gael ar wefan y bwrdd iechyd.

Mae pecynnau profion llif unffordd ar gael i'w harchebu ar-lein ar gyfer danfoniad i’ch cartref neu gallwch eu casglu o fferyllfa sy'n cymryd rhan. Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys manylion ynghylch sut allwch drefnu i gael pecyn profi am ddim, ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Oherwydd cynnydd yn y nifer o gleifion â Covid-19, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn parhau i gyfyngu ar ymweliadau ag ysbytai er mwyn amddiffyn cleifion a staff. Mae hyn yn golygu mai dim ond os yw claf yn derbyn gofal diwedd oes ac y cytunwyd ar yr ymweliad ymlaen llaw y gall pobl ymweld ag ysbytai fel Ysbyty Tywysoges Cymru.

Ar gyfer menywod beichiog, gall un partner neu unigolyn cymorth fynd gyda nhw ar ôl iddynt gael cadarnhad eu bod yn esgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfnod ôl-enedigol uniongyrchol cyn iddynt gael eu trosglwyddo naill ai gartref neu i ardal ôl-enedigol.

Gall un unigolyn fod yn gwmni i gleifion yn yr adrannau pediatrig a newydd-enedigol fel y cytunwyd gyda'r tîm clinigol, ond ni chaniateir ymweliadau ar y wardiau cyn-enedigol nac ôl-enedigol - am fwy o fanylion ewch i wefan y bwrdd iechyd.

Gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn paratoi at gyhoeddi manylion ei raglen frechu atgyfnerthu newydd ar gyfer yr hydref, mae'r neges yn parhau'n glir – mae sicrhau eich bod wedi'ch brechu'n llawn yn gwbl hanfodol os ydych am amddiffyn eich hun, eich teulu, eich ffrindiau, eich cydweithwyr a'r gymuned ehangach.

Mae'r pandemig ymhell o fod ar ben, mae ein gwasanaethau gofal cymdeithasol dan bwysau enfawr, ac mae'n rhaid i ni wneud pob ymdrech i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws.

Gyda chyfleusterau brechu galw heibio, cyfleusterau profi symudol a phecynnau profion llif unffordd rhad ac am ddim sy'n eich galluogi i brofi eich hun gartref, mae ystod eang o gymorth a chefnogaeth ar gael o hyd, a gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y