Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y dechneg ailwynebu sy’n helpu i gynnal ffyrdd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgelu sut mae rhai o’i ddulliau ailwynebu’n helpu i gadw ffyrdd lleol mewn cyflwr da.

Mae timau’r priffyrdd wedi bod yn brysur yn cynnal a chadw a gwella’r rhwydwaith, gyda rhaglen fuddsoddi barhaus gwerth £2.7m yn defnyddio gwahanol dechnegau i ailwynebu, atgyweirio ac adfer ffyrdd lleol.

Mae nifer o ffyrdd yn y fwrdeistref sirol, yn cynnwys Glenwood Close yn Llangrallo, Heol Castell yng Nghefn Cribwr a Summerfield Drive, Notais, Porthcawl, wedi cael wyneb newydd gan ddefnyddio techneg arbennig o’r enw Micro-Asphalt.

Defnyddir y dechneg yn eang ledled y DU. Defnyddir peiriant arbennig i wasgaru cymysgedd o gerrig, bitwmen a dŵr dros yr arwyneb presennol, sy’n ei orchuddio ac yn ei ddiogelu.

Mae hyn yn creu arwyneb cryf sy’n ymestyn bywyd y briffordd yn gyffredinol, a lleihau costau cynnal a chadw tymor hir fyddai wedi codi fel arall.

Mae Micro Asffalt yn lleihau’r angen i wneud gwaith atgyweirio unigol cyson ar geubyllau a gwaith atgyweirio mwy costus, sy’n llai effeithlon o lawer.

Dywedodd Kevin Mulcahy, Rheolwr Grŵp Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Priffyrdd a Mannau Gwyrdd: “Mae Glenwood Close a sawl stryd arall wedi cael eu trin â Micro-Asphalt, er mwyn atal dirywiad cyflym yn arwyneb y ffordd.                                                               

“Heb y gwaith hwn, byddai’r ffordd wedi dirywio i gyflwr lle mai’r unig opsiwn synhwyrol fyddai ailwynebu’r gerbytffordd i gyd.

“Rydym yn aml yn derbyn sylwadau sy’n dweud bod y gwaith gorffenedig yn ymddangos yn ‘anorffenedig’ i ddechrau, oherwydd y graean sydd ar yr arwyneb, ond mae hyn yn hollol normal. Bydd yr arwyneb yn setlo ac yn llyfnhau’n naturiol wrth i geir deithio arno. Os oes angen, gellir ysgubo graean gweddilliol oddi ar y ffordd.

“Er mwyn cynnal safon uchel, mae gan yr holl waith sy’n mynd rhagddo warantiad cynnal a chadw, ac mae’n cynnwys arian nad yw’n cael ei ryddhau i’r contractwr yn syth.

“Rydym yn archwilio arwyneb ffyrdd yn ofalus, ac os adnabyddir unrhyw broblemau, gofynnir i gontractwyr eu datrys nhw cyn rhyddhau’r taliad terfynol.”

Rydym yn buddsoddi miliynau o bunnoedd yn rhwydwaith y priffyrdd bob blwyddyn. Mae ein timau priffyrdd a chontractwyr yn gweithio’n galed i sicrhau bod ffyrdd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio mor effeithlon â phosib, a hoffwn ddiolch iddyn nhw am eu holl ymdrechion.

Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y