Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cyngor yn ystyried cynigion gan ddatblygwyr

Mae cofrestr o leoliadau ble gallai fod gwaith datblygu posibl yn y dyfodol wedi cael ei thrafod gan Bwyllgor Rheoli Datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol wedi ei chrynhoi fel rhan o gam nesaf Cynllun Datblygu Lleol y cyngor, sef prif ddogfen sy’n pennu sut y defnyddir tir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rhwng nawr a 2033.

Mae'r gofrestr yn cynnwys 172 o leoliadau sydd wedi'u cyflwyno gan ddatblygwyr fel ardaloedd y credant y dylent gael eu dosbarthu fel rhai addas ar gyfer datblygiadau preswyl, hamdden neu ddiwydiannol yn y dyfodol.

Yn ei hanfod, mae'r gofrestr yn rhestr o leoliadau dymunol y mae gan ddatblygwyr ddiddordeb ynddynt, ac mae'n bwysig nodi, ar y cam hwn, nad oes un ohonynt wedi cael ei gytuno na’i gymeradwyo ar gyfer datblygiad. Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei ailystyried yn rheolaidd fel y gall datblygwyr gyflwyno syniadau ar sut y gallai lleoliadau penodol gael eu defnyddio.

Unwaith y bydd eu cynigion a'r wybodaeth ategol wedi cael eu derbyn, caent eu crynhoi mewn cofrestr i’w dadansoddi gan swyddogion y cyngor.

Yn ystod y camau nesaf bydd y cyngor yn edrych ar y cynigion yn fanylach, yn gwerthuso a ydynt yn diwallu canllawiau cynllunio perthnasol, yn llunio rhestr derfynol o safleoedd y credwn eu bod yn diwallu'r holl feini prawf perthnasol, ac yna’n eu cyflwyno i'r cyhoedd i ymgynghori yn eu cylch. Bydd adborth o'r ymgynghoriad yn dylanwadu ar y cynllun drafft terfynol a bydd yn helpu i lywio ein penderfyniadau ein hunain.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Trafododd y Pwyllgor Rheoli Datblygu hefyd nifer o adroddiadau technegol yn amlinellu effaith tai disgwyliedig a thwf economaidd ar draws Pen-y-bont ar Ogwr a'r rhanbarth ehangach.

Roedd y rhain yn cynnwys opsiynau i ailddefnyddio tir a ddatblygwyd yn flaenorol, cyfeirio twf o amgylch y prif ganolfannau trafnidiaeth cyhoeddus a'r rhwydwaith priffyrdd strategol, ac edrych ar sut y gellir defnyddio safleoedd tir llwyd yn y cymoedd.

Bydd y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol a'r adroddiadau technegol yn ffurfio sail yr ymgynghoriad yn hwyrach eleni wrth i'r cyngor ddatblygu ei strategaeth gyffredinol ddewisol ar gyfer y fwrdeistref sirol.

Ategodd y Cynghorydd Young: “Adeiladwyd ein Cynllun Datblygu Lleol a'n hadroddiadau technegol ar sail egwyddorion darparu cyfleoedd sy'n lleihau anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd, gan gynnig amgylchiadau dysgu effeithiol, a chreu amgylchiadau iach ar gyfer trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd wrth wella eu hansawdd bywyd.

“Maent yn adlewyrchu polisïau a deddfwriaeth genedlaethol ddiweddar, ac yn cadw at amcanion strategol y cyngor.

“Unwaith i'r cynigion gael eu dadansoddi'n gywir, byddwn yn cyhoeddi manylion ynghylch sut y gall pobl eu gweld a dweud eu dweud, a helpu i benderfynu pa ddatblygiadau fydd yn digwydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y dyfodol.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y