Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cyngor yn sefyll ochr yn ochr â’r gymuned leol i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost

Yn ddiweddar, i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2020, cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddigwyddiad cyhoeddus ingol a theimladwy yn Theatr Sony, Coleg Penybont.

Ymunodd aelodau'r cyhoedd â Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Uchel Siryf Morgannwg Ganol, cynghorwyr, staff Heddlu De Cymru, aelodau o'r gymuned Iddewig a disgyblion ysgolion uwchradd lleol a myfyrwyr Coleg Penybont i gofio dioddefwyr ac i anrhydeddu goroeswyr yr Holocost a'r hil-laddiadau dilynol yn Rwanda, Cambodia, Bosnia a Darfur.

Daeth dros 130 o bobl i'r digwyddiad, a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Choleg Penybont, i wrando ar westai arbennig y digwyddiad, Ganza Gahizi, a oroesodd yr hil-laddiad yn erbyn y Tutsi yn Rwanda yn 1994, yn sôn mewn ffordd mor affeithiol am ei brofiad personol o golli dros 50 aelod o’i deulu yn ystod yr hil-laddiad.

Thema’r digwyddiad ar gyfer 2020, a drefnir gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost, oedd ‘Sefyll Gyda’n Gilydd’, gyda’r nod o annog mynychwyr i sefyll gyda’u ffrindiau, eu cydweithwyr a’u cymdogion i godi llais yn erbyn gorthrwm.

Rydym wedi cynnal y digwyddiad hwn yn gyhoeddus ers sawl blwyddyn bellach i roi’r cyfle i gymaint â phosibl o’n preswylwyr ddod at ei gilydd i anrhydeddu dioddefwyr a goroeswyr yr Holocost a hil-laddiadau dilynol. Rydw i’n llawn edmygedd o Ganza a’r ffordd deimladwy yr oedd wedi siarad am ei brofiadau personol ei hun, yn ogystal â'r holl gyfraniadau ingol eraill rydyn ni wedi eu clywed heddiw.

Rwy’n siŵr bod thema eleni, ‘Sefyll Gyda’n Gilydd’, wedi gwneud i bob un ohonom feddwl am ein dyletswydd fel aelodau o'n cymunedau ein hunain i sefyll gyda’n gilydd yn erbyn hiliaeth, gwahaniaethu, rhagfarn ac allgáu. Mae’n hanfodol bwysig ein bod i gyd yn ystyried ac yn cofio'r gorffennol, ac yn dysgu ohono, a dyna pam rydyn ni ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn coffáu Diwrnod Cofio'r Holocost fel yr ydyn ni bob blwyddyn.

Yn drasig, nid yw gwrth-Semitiaeth, casineb a hil-laddiad yn rhywbeth sy’n gyfyngedig i dudalennau llyfrau hanes, mae’n digwydd o hyd o amgylch y byd. Felly, mae angen i bob un ohonom uno fel aelodau o'r ddynol ryw a gofyn i’n hunain beth allwn ni ei wneud, gyda’n gilydd, i wrthsefyll pob math o ragfarn a chasineb er mwyn creu byd mwy diogel i genedlaethau’r dyfodol, ac i'r genhedlaeth bresennol.

Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Fel rhan o'r seremoni, roedd cynrychiolwyr o'r gymuned wedi darllen y ‘Saith Datganiad o Ymrwymiad’ traddodiadol ac roedd Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Stuart Baldwin, wedi cynnau cannwyll goffa. Cafwyd ugain eiliad o ddistawrwydd hefyd i gofio'r bywydau a gollwyd mor drasig.

Hefyd, roedd y Parchedig Rachel Wheeler o Eglwys Unedig Pen-y-bont ar Ogwr wedi darllen gweddi yn Gymraeg ac yn Saesneg. I gloi'r digwyddiad, roedd myfyrwyr Celfyddydau Perfformio Coleg Penybont wedi perfformio ‘She used to be mine’ gan Sara Bareilles a ‘Long way from home’ o'r ffilm ‘Pretty Woman’.

Fel sylfaenydd mudiad elusennol llwyddiannus ‘Healing Plan’, nod Ganza yw darparu gofal i blant amddifad yn Rwanda ac Uganda er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael bwyd a dŵr glân, addysg, gofal meddygol a lle i fyw. I gael rhagor o wybodaeth am ‘Healing Plan’, ewch i www.healingplan.co.uk
Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost (HMDT) yn hyrwyddo coffáu Diwrnod Cofio'r Holocost (HMD), y diwrnod rhyngwladol a gynhelir ar 27 Ionawr i gofio’r chwe miliwn o Iddewon a lofruddiwyd yn ystod yr Holocost, ynghyd â’r miliynau o bobl eraill a laddwyd o dan Erledigaeth y Nazïaid ac mewn hil-laddiadau dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.
ar 27 Ionawr y rhyddhawyd Auschwitz-Birkenau, gwersyll difa mwyaf y Nazïaid. I ddysgu mwy am Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost, ewch i: www.hmd.org.uk

Chwilio A i Y