Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cyngor yn gwrthod honiadau am faes parcio ysgol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwrthod honiadau na fydd maes parcio 60 man y cytunwyd arno’n cael ei ddarparu yn Ysgol Brynteg yn rhan o ddatblygiad hwb gwasanaethau cymdeithasol amlasiantaethol cyfagos.

Ni chafodd adeiladu maes parcio 60 man newydd sbon erioed ei gynnig, ac ni fu erioed yn rhan o’r cais cynllunio ar gyfer yr hwb. Yn hytrach, bydd lle presennol yn yr ysgol yn cael ei addasu er mwyn cynnig 60 o fannau parcio - 47 i staff, ac 13 i ddisgyblion y chweched dosbarth.  

Mae adran gynllunio’r cyngor wedi cadarnhau bod y cynllun yn cydymffurfio, ac nid yw’n mynd yn groes i’r amodau a osodwyd gan y pwyllgor Rheoli Datblygu. Bydd gan yr hwb newydd ei faes parcio ar wahân ei hun, a bydd yr addasiadau’n creu 13 o fannau parcio ychwanegol ar brif safle’r ysgol.

Mae’n ymddangos fel bod y dryswch wedi deillio o rai pobl yn cymryd yn ganiataol y byddai’r datblygiad yn golygu adeiladu maes parcio newydd sbon. Mae’r swyddogion cynllunio wedi cadarnhau’n glir nad oedd adeiladu maes parcio o’r fath yn rhan o’r cynnig, ac nid oedd yn rhan o’r cais cynllunio.

Gan fod datblygiad yr hwb gwasanaethau cymdeithasol yn gofyn am dir a ddefnyddir gan ddisgyblion chweched dosbarth fel maes parcio o bell, roedd y caniatâd cynllunio yn cynnwys hawl i addasu lle presennol yn yr ysgol, fel bod modd ei ddefnyddio’n fwy effeithlon o ran darparu’r 60 man parcio ychwanegol.

Bydd gan yr hwb newydd ei faes parcio ar wahân ei hun, bydd yr addasiadau’n creu 13 o fannau parcio ychwanegol ar brif safle’r ysgol, a bydd telerau’r caniatâd cynllunio wedi’u bodloni’n llwyr. Pe byddai maes parcio ychwanegol â 60 o leoedd parcio wedi cael ei gynnig yn rhan o’r gwaith adeiladu, mae’n werth nodi y byddai hynny fwy na thebyg wedi golygu gorfod defnyddio rhai o gaeau chwarae a lleiniau gwyrdd yr ysgol.

Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y