Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cyngor yn gweithredu’n llymach gyda phobl sy’n camddefnyddio’r Bathodyn Glas

Mae ugain o Fathodynnau Glas wedi’u cadw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o ymgyrch i weithredu’n llymach yn erbyn camddefnydd twyllodrus o'r cynllun.

Gan weithio mewn partneriaeth â thîm arbenigol o Gyngor Dinas Portsmouth, arweiniodd gwaith gorfodi a wnaed gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr at 68 o ymyriadau, gyda 15 o’r rhain yn ddigon difrifol i roi cosbau penodol, gyda gweithredu pellach yn cael ei ystyried.

Cafodd cannoedd o fathodynnau eu harchwilio ac roedd y swyddogion yn gallu rhoi cyngor ac esboniad i’r gyrwyr am ddefnydd cywir o’r cynllun, ond mae’r cyngor yn rhybuddio na fydd camddefnyddio’r gwasanaeth yn cael ei oddef.

Roedd mwyafrif y camddefnydd yn cynnwys pobl yn defnyddio bathodyn rhywun arall yn anonest er mwyn osgoi talu am barcio.

Mewn un achos, roedd rhywun yn defnyddio bathodyn oedd wedi’i gofnodi fel un wedi’i golli neu ei ladrata, ac mewn achos arall, roedd perthynas yn camddefnyddio Bathodyn Glas er gwaetha'r ffaith bod deiliad cymwys y bathodyn wedi marw.

Yn ôl y gyfraith, dim ond mewn cerbyd lle mae deiliad y bathodyn yn bresennol yn y car pan mae’n cyrraedd neu’n parcio y gellir arddangos Bathodyn Glas. Nid oes modd ei fenthyca na’i ddefnyddio os nad yw yn y cerbyd, hyd yn oed os yw'r unigolyn yn mynd ar neges ar ran deiliad y bathodyn.

Mae camddefnyddio’r Bathodyn Glas yn gallu arwain at gosb o hyd at £1,000 o gael eich canfod yn euog, ond gall hyn gynyddu i fwy na £5,000 mewn achosion o dwyll.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd, Hywel Williams: “Er mai bwriad yr ymarfer hwn oedd mesur lefelau'r camddefnydd, mae wedi bod yn gyfle gwych i weithio gyda gyrwyr ar draws y fwrdeistref sirol, ac i roi cyngor ac addysg i ddeiliaid bathodynnau cymwys.

“Mae’n siomedig gweld camddefnydd o’r fath o fathodynnau glas yn ein hardal ni, ond gobeithio bod hyn yn anfon neges gadarn i’r rhai sy’n mynd ati i’w camddefnyddio.”

Darparodd Cyngor Dinas Portsmouth fantais eu profiad i helpu i fynd i’r afael â’r broblem hon, a chynhaliwyd yr archwiliadau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros gyfnod o ddau ddiwrnod.

Mae cam-drin y cynllun yn lleihau nifer y llefydd sydd ar gael i ddeiliaid didwyll y Bathodyn Glas eu defnyddio ac mae’n effeithio ar aelodau mwyaf agored i niwed y gymuned.”

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Dywedodd Simon Green, Cadeirydd Cyngres Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Pobl Anabl: “Mae Bathodynnau Glas yn hanfodol i lawer o bobl ac nid elfen foethus o’u bywyd ydyn nhw.

“Gall Bathodyn Glas fod yn angenrheidiol i fynd i’r gwaith, i siopa, i apwyntiadau neu i gyfarfod ffrindiau yn gymdeithasol, gan fod llawer o bobl angen parcio’n nes at adeiladau. Fel defnyddiwr cadair olwyn fy hun, rydw i angen y gofod ychwanegol i ddod allan o fy nghar. 

"Os yw pobl yn cam-drin y system, yn defnyddio bathodyn yn dwyllodrus neu’n camddefnyddio bathodyn aelod o'r teulu, maen nhw’n cymryd lle parcio anabl oddi ar rywun sydd ei angen efallai ac yn atal eraill rhag gwneud pethau o ddydd i ddydd. 

“Rydw i’n dal i ymgyrchu dros gadw llefydd parcio’r Bathodyn Glas am ddim ym meysydd parcio’r cyngor, a thros gael mwy o lefydd parcio hygyrch, ac rydw i’n teimlo bod angen gweithredu polisi dim goddefgarwch yn erbyn unrhyw un sy’n defnyddio gofod yn anghyfreithlon, gan gefnogi’n llawn os yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn llym gyda nhw.”

Ewch i a wefan am fwy o wybodaeth am gynllun y Bathodyn Glas

Chwilio A i Y