Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn egluro ei sefyllfa ar ganolfan bosib i droseddwyr benywaidd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau statws y cynlluniau presennol ar gyfer Canolfan i Droseddwyr Benywaidd Cymru, y mae Llywodraeth Prydain eisiau ei hadeiladu yn Ne Cymru.

Sunnyside House yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr a Gwesty Atlantig ym Mhorthcawl yw'r ddau safle sydd wedi'u cynnig ar gyfer adeiladu'r ganolfan, ac maent yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.

Yn dilyn sylwadau a wnaed ar y cyfryngau cymdeithasol ar ôl i asiantaethau sy'n gweithio ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder anfon llythyr at drigolion sy'n byw'n gyfagos i'r safleoedd a gynigwyd, mae'r cyngor wedi egluro nad oes ceisiadau cynllunio wedi cael eu cyflwyno hyd yn hyn.

Gallaf sicrhau trigolion nad yw'r cynnig wedi cyrraedd y cyfnod cynllunio eto.

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi dweud ei bod yn bwriadu cyflwyno ceisiadau am newid defnydd yn y ddau leoliad, ond nid yw hyn wedi digwydd eto, ac mae'r llythyrau sydd wedi cael eu hanfon yn gynamserol o ran hynny o beth.

Ar ôl derbyn ceisiadau, byddant yn cael eu prosesu'n iawn a gwneir penderfyniad yn eu cylch yn seiliedig ar eu haeddiant eu hunain, ac yn unol â'r holl weithdrefnau cynllunio priodol.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Byddai'r ganolfan, y bwriedir iddi gadw troseddwyr benywaidd o Gymru yn agosach i'w cartref wrth ddarparu cefnogaeth adsefydlu ddwys fel rhan o ddedfryd gymunedol, yn cynnwys llety preswyl a hwb cymorth integredig.

Parhaodd y Cynghorydd David i ddweud: “Rwy'n deall ac yn cefnogi’r rhesymau dros sefydlu canolfan o’r fath yn Ne Cymru, rwyf yn dal yn credu mai Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r lleoliad cwbl anghywir i leoli'r ganolfan.

"Rydym eisoes yn gartref i garchar mwyaf De Cymru, yr unig sefydliad troseddau ieuenctid yng Nghymru a'r unig gyfleuster diogelwch canolig ar gyfer pobl ag anghenion iechyd meddwl cymhleth yng Nghymru.

“Er hyn, nid yw’r ardal wedi cael y lefel o adnoddau neu gyllid ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer darparu’r math o gefnogaeth hanfodol sy’n gysylltiedig â chyfleusterau o’r fath.

“Mae'r ystod o ofal a chefnogaeth y mae'n rhaid i'r cyngor a'i bartneriaid eu darparu ar gyfer carcharorion yn y carchar yn unig eisoes yn enfawr.

"Byddai cyflwyno Canolfan i Droseddwyr Benywaidd Cymru yn y fwrdeistref sirol ond yn cynyddu hyn, a byddai'n rhoi straen sylweddol pellach ar y cyngor ar ôl iddo gael ei orfodi eisoes i dorri mwy na £60 miliwn o'i wasanaethau hanfodol dros y 10 mlynedd diwethaf.

"Mae'r cynigion hefyd yn achosi goblygiadau ar gyfer ein hymdrechion parhaus i ddenu buddsoddiad pellach gwerth miliynau fel rhan o'n Strategaeth i Adfywio Porthcawl, gallu'r ardal i ddarparu llety parod fel rhan o'r economi ymwelwyr, datblygiad parhau pentref llesiant gwerth £23miliwn, llety gwarchod a mwy.

"Byddai ychwanegu'r ganolfan yn cael effaith sylweddol pellach ar ein cyfrifoldebau diogelu presennol, ac yn rhoi mwy o straen ar wasanaethau.

"Yn ogystal, bydd goblygiadau ar gyfer gwasanaethau presennol, gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd, a diogelwch a phlismona'r gymuned.

“Nid wyf yn cefnogi’r syniad y dylid ystyried safleoedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, nid pan fod gennym eisoes fwy na’n cyfran deg o gyfleusterau o’r fath yma, ac yn enwedig nid yng Ngwesty’r Atlantig ym Mhorthcawl na Sunnyside House ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

"Bydd fy ngwrthwynebiad personol i'r cynigion hyn yn destun cofnodi - ni ddylai Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fod yn ganolbwynt i'r cynlluniau hyn. Rwy'n erfyn ar Lywodraeth Prydain i wrando ar bobl Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl, sy'n gwrthwynebu fel un, a chael gwared ar y cynigion hyn nawr."

Chwilio A i Y