Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn derbyn grant gwerth £1.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru i helpu ysgolion i recriwtio mwy o athrawon a swyddogion cymorth dysgu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn £1.5 miliwn yn ychwanegol fel rhan o grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi'r dysgwyr yr effeithiwyd fwyaf arnynt o ganlyniad i gau'r ysgolion yn ystod pandemig y coronafeirws.

Diben yr arian yw helpu'r ysgolion i ymateb i alwadau Recriwtio, Adfer, a Chodi Safonau: y Rhaglen Dysgu Carlam, fel y cyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg ym mis Gorffennaf, sy'n cynnwys dau grant ar wahân.

Mae'r grant cyntaf yn ddyraniad o £1.2m dros y flwyddyn gyfan i fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr a fyddai’n ariannu’r hyn sy'n cyfateb i oddeutu 36 athro neu 76 o swyddogion cymorth dysgu, yn seiliedig ar gyflog athro sydd newydd gymhwyso.

Bydd £290,000 pellach yn cael ei roi i'r cyngor ar gyfer darpariaeth addysg ôl-16 mewn ysgolion, er mwyn cynorthwyo'r dysgwyr ym Mlwyddyn 12 a Blwyddyn 13 hyd at fis Mawrth 2021.                                                                       

Rydym wedi rhoi gwybod i'r ysgolion unigol am eu dynraniadau grant ac maent yn paratoi ar gyfer recriwtio'r staff ychwanegol sydd eu hangen.

Mae'r ysgolion eisoes wedi defnyddio sawl ffordd o benodi staff, er enghraifft trwy hysbysebu ar wefannau recriwtio addysg, ymestyn cytundebau dros dro a fyddai wedi dod i ben ym mis Awst, lleihau nifer y staff sy’n cael eu gwneud yn ddi-waith drwy ddefnyddio cyfleoedd adleoli a'r defnydd o staff asiantaeth yn y tymor byr, yn ôl y gofyn.

Charles Smith, Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg ac Adfywio

Wrth gyhoeddi'r arian ar gyfer ysgolion yng Nghymru ym mis Gorffennaf, dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Mae ein teulu addysg yng Nghymru wedi ymateb i heriau'r pandemig gyda'n gilydd, gan sicrhau bod ein pobl ifanc yn derbyn cefnogaeth ar gyfer eu haddysg a'u llesiant.

“Rwyf nawr am sicrhau bod gan yr ysgolion a'r disgyblion y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt drwy recriwtio mwy o staff i gefnogi'r cyfnod adfer ac i godi safonau fel rhan o genhadaeth ein cenedl ar gyfer diwygio addysg.”

Chwilio A i Y