Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cyngor yn derbyn cyllid ar gyfer mannau gwefru cerbydau trydan

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (CBSP) wedi derbyn dros £450,000 o gyllid i osod isadeiledd gwefru cerbydau trydan.

Bydd y cyllid, a ddarparwyd gan Gronfa Drawsffurfio Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) Llywodraeth Cymru, yn cyfrannu at osod mannau gwefru ar strydoedd, mewn meysydd parcio a gweithleoedd ledled y fwrdeistref sirol. 

Er bod yr union leoliadau dal i’w cadarnhau, ymhlith y lleoedd a fydd yn elwa o’r cynllun mae:

  • Stâd Ddiwydiannol Brynmenyn
  • Canolfan Fywyd Pen-y-bont
  • Porthcawl
  • Canolfan Fywyd Bro Aberogwr
  • Maes parcio yn nhref Maesteg
  • Maes parcio yng nghanol tref Pen-y-bont
  • Depo Bryncethin
  • Swyddfeydd Dinesig (CBSP)

Nod y prosiect yw bodloni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwefru yng Nghymru, sy’n nodi y bydd pob defnyddiwr ceir a faniau trydan yng Nghymru’n gallu bod yn hyderus y bydd modd cyrraedd isadeiledd gwefru cerbydau trydan, yn ôl yr angen, erbyn 2025. 

Yn ogystal, mae Bargen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi ennill cyllid sylweddol ar gyfer mannau gwefru ar y stryd a fflyd tacsis trydan. Ar hyn o bryd, mae chwe thacsi trydan wedi cael eu dyfarnu i Ben-y-bont sy’n dod ar gael ar sail ‘rhoi cynnig cyn prynu’ i weithredwyr y fflyd tacsis presennol. Yn rhan o’r cynllun, mae man gwefru ar gyfer tacsis wedi cael ei gosod ym Maes Parcio Hillsboro Place, Porthcawl.      

Mae £300,000 pellach o gyllid ar gael i’r awdurdod lleol drwy grant ULEV Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r cyllid yn dibynnu ar ymrwymiad yr awdurdod lleol i gyflwyno cynllun i drydaneiddio pob fflyd a depo.

Os caiff ei gymeradwyo, gellid defnyddio’r cyllid i uwchraddio systemau pŵer a’r gefnogaeth ddigidol sydd ei hangen, yn ogystal â’r mannau gwefru. 

Mae hefyd yn debygol y bydd cyllid ychwanegol ar gael i barhau i gefnogi’r trydydd sector i symud i fflyd ac isadeiledd mwy cynaliadwy.

Rydym yn derbyn nifer gynyddol o ymholiadau gan y cyhoedd am wefru cerbydau trydan wrth i’r defnydd gynyddu.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd ein hagenda Sero Carbon 2030 o ddifrif, ac rydym yn croesawu’r cyllid gan Lywodraeth Cymru a fydd yn ein galluogi i wella ein hisadeiledd gwefru cerbydau trydan yn sylweddol ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol.

Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y