Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn datgelu strategaeth ar gyfer gwneud defnydd o eiddo gwag unwaith eto

Mae'r cyhoedd yn cael eu gwahodd i roi sylwadau ar strategaeth newydd sydd â'r nod o wneud defnydd o eiddo gwag unwaith eto ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae tua 1,200 o gartrefi sector preifat yn yr ardal sydd wedi bod yn wag am o leiaf chwe mis, ac mae mwy na 40 y cant ohonyn nhw wedi bod yn wag am fwy na dwy flynedd.

Gellir dod o hyd i’r mwyafrif o'r eiddo gwag o gwmpas canol y dref ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg, ond ceir y ganran uchaf o eiddo gwag yng Nghwm Ogwr a Chwm Garw.

Mae llawer o’r eiddo gwag mewn cyflwr gwael, er nad pob un ohonynt, a gall hyn roi argraff wael o ardal ac atal buddsoddiad. Mae ambell i eiddo gwag yn denu ymddygiad gwrthgymdeithasol hefyd megis graffiti, llosgi a thipio anghyfreithlon.

Mae'r cyngor yn bwriadu mynd i'r afael â'r broblem drwy weithio'n rhagweithiol gyda pherchnogion eiddo i'w gwneud yn fwy ymwybodol o grantiau cartrefi gwag a benthyciadau eiddo gwag a allai fod ar gael iddyn nhw. Lle y mae eiddo'n dal i barhau'n wag ac yn niwsans i'r gymuned leol, bydd y cyngor yn ystyried defnyddio ei bwerau deddfwriaethol megis gwerthu gorfodol, gorchmynion rheoli anheddau gwag a gorchmynion prynu gorfodol.

Bydd y cyngor yn archwilio ei opsiynau ar gyfer cynyddu premiwm y dreth gyngor ar eiddo sy'n wag am ddwy flynedd neu'n hirach hefyd.  

Rydym yn ymrwymedig i fynd i'r afael â phroblem eiddo sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir o amser ac sydd wedi dirywio hyd at gyflwr gwael iawn. Mae llawer o resymau dros eiddo'n mynd yn wag, felly ar y cyd â'n partneriaid, rydym eisiau cynnal arolwg gyda pherchnogion eiddo er mwyn gweld pa broblemau maent yn eu hwynebu a'u cynghori'n rheolaidd ynghylch y cymorth sydd ar gael iddynt megis grantiau a benthyciadau.

Rydym wedi nodi'n flaenorol pa mor awyddus ydyn ni i greu mwy o gyfleoedd i bobl fyw o fewn canol trefi am y byddai gwneud hynny yn rhoi hwb sylweddol i'r economi leol. Byddai gwneud defnydd o eiddo gwag unwaith eto yn gwireddu'r uchelgais hwn. Nid ydym wedi bod yn berchen ar unrhyw eiddo preswyl ein hunain ers trosglwyddo’n stoc dai ym mis Medi 2003 i gymdeithas tai Cymoedd i'r Arfordir. Ond, byddwn yn gweithio'n rhagweithiol er mwyn sicrhau bod dull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â'r mater hwn ac atal canlyniadau negyddol sy'n gysylltiedig ag eiddo gwag rhag parhau neu waethygu.

Bydd yn hanfodol i'r holl wybodaeth sydd gennym ynghylch eiddo gwag fod wedi'i diweddaru ac rydym yn bwriadu datblygu system gyfrinachol ar-lein fel bod pobl yn gallu rhoi gwybod am eiddo gwag neu unrhyw faterion cysylltiedig.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r strategaeth yn cynnig y dylid blaenoriaethu eiddo gwag yn seiliedig ar feini prawf allweddol megis lefel y niwsans, niwed, lleoliad a galw am dai ac nid am ba mor hir y mae eiddo wedi bod yn wag yn unig.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos ynghylch 'Strategaeth Eiddo Gwag 2019 – 2023' y cyngor yn dechrau ddydd Gwener 1 Chwefror a gellir ei gwblhau ar ein tudalennau ymgynghori

Chwilio A i Y