Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn cyhoeddi eglurhad ar gynlluniau ar gyfer ysgol cyfrwng Cymraeg newydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi eglurhad pellach ynghylch ei gynlluniau ar gyfer sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn yr ardal.

Mae'n dilyn trafodaethau a rhagdybiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol am beth sydd ynghlwm â'r prosiect, a lle mae'r ysgol am gael ei hadeiladu.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: "Rwy'n ymwybodol fod nifer o bethau wedi cael eu dweud ar y cyfryngau cymdeithasol am yr hyn mae’r cyngor yn ceisio'i gyflawni. Er bod y rhan fwyaf ohono'n drafodaeth onest, mae peth ohono'n anghywir ac wedi'i yrru gan safbwyntiau gwleidyddol.

"O ganlyniad i hyn, hoffwn ategu'r ffeithiau gwirioneddol er budd unrhyw un sydd ddim wedi cael y darlun llawn.

"Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i ddarparu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd fel rhan o'n rhaglen i fuddsoddi miliynau mewn cyfleusterau addysg modern.

"Rydym eisoes wedi cynnal gwaith arolygu yn safle Bryn Bacla fel rhan o astudiaeth ddichonoldeb, ac rydym yn edrych ar safleoedd amgen posib y gellir datblygu arnynt.

"Hoffwn bwysleisio ein bod yn parhau i weithio ar y broses gymhleth a hir hon, ac nad ydym wedi gwneud penderfyniadau terfynol o ran dewis safle. Rydym yn disgwyl adroddiad ar ganlyniadau'r gwaith hwn yn 2021.

"Pa un bynnag safle fydd yn cael ei ddewis, bydd yn destun proses ymgynghori cyhoeddus, a rhoddir ystyriaeth i bob safbwynt a chynrychiolaeth cyn gwneud unrhyw benderfyniad ar y safle terfynol.

"Yn ystod y cyfnod hwn, yr hyn sy'n bwysig yw bod y cyngor wedi ymrwymo i fuddsoddi miliynau o bunnoedd mewn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn y fwrdeistref sirol, a'n bod ni'n benderfynol o ddarparu'r cyfleusterau addysgu gorau bosib er budd plant lleol.

"Ynghlwm â'r buddsoddiad hwn, rydym hefyd yn bwriadu darparu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd ar safle presennol ysgol Bro Ogwr.

"Rwy'n gobeithio fod hyn yn egluro beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, ac yn ymdrin a rhai o'r rhagdybiaethau sy'n cylchredeg ar hyn o bryd."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y