Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn croesawu adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Cymru

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi ei gwerthusiad blynyddol o berfformiad gwasanaethau cymdeithasol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2019-20.

Mewn llythyr i'r awdurdod lleol, mae AGC wedi dweud bod gan wasanaethau cymdeithasol y cyngor gefnogaeth gorfforaethol gryf a gweledigaeth glir ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion, gan ychwanegu y cafwyd bod ei arfer yn rhagweithiol, yn canolbwyntio ar yr unigolyn a'i fod â ffocws ar ganlyniadau.

Rhoddodd glod am asesiadau a chynlluniau gofal a chymorth, gan ddweud eu bod yn dangos ‘safbwyntiau a dymuniadau pobl’, ac yn amlygu'r amrediad da o grwpiau cymunedol ar gyfer pobl hŷn sy'n ysgogi ‘cyfradd ymyrraeth gynnar dda’ er mwyn atal anghenion rhag cynyddu.

Cyfeiriodd AGC hefyd at waith cadarn, integredig rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, wrth i bobl gael budd o broses gwneud penderfyniadau gyflym a dull cydgysylltiedig.

Amlygodd yr adroddiad feysydd lle gellir gwneud gwelliannau pellach, fel sicrhau bod gofalwyr yn gallu cael egwyl fer o'u cyfrifoldebau ar bob achlysur, a darparu mwy o gymorth i bobl sy'n symud yn ôl i'w cartrefi yn dilyn cyfnod mewn ysbyty.

O fewn gwasanaethau i blant, dywedodd AGC fod rheolwyr wedi gweithio i wella dewis ac ansawdd y lleoliadau ar gyfer plant a gwasanaethau therapiwtig sydd ar gael, ond nododd fod y cyngor yn parhau i brofi heriau sylweddol o ran dod o hyd i leoliadau addas ar gyfer nifer fach o blant sydd â'r anghenion mwyaf cymhleth, er gwaethaf gwaith ailfodelu ar ei ddarpariaeth ei hun.

Gan amlygu ffocws cyfredol y gyfarwyddiaeth i leihau nifer y plant sy'n mynd i mewn i'r system ofal, nododd AGC fod swyddi arbenigol wedi'u creu yn yr awdurdod lleol er mwyn arwain y gwaith.

Nodwyd gwaith gwella pellach hefyd ynghylch rhai o agweddau ar waith gyda phlant sy'n agored i niwed yr oedd y cyngor wedi nodi eu bod angen eu gwella yn barod yn seiliedig ar ei broses monitro perfformiad rheolaidd o fewn y gwasanaeth.

Ym mis Ebrill 2019, dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drefniadau gweithio rhanbarthol newydd ac ymgymerodd â gwaith sylweddol er mwyn sefydlu partneriaethau gweithredol a strategol newydd ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Rwy'n croesawu'r adroddiad hwn gan Arolygiaeth Gofal Cymru gan ei fod yn cydnabod amrediad eang o feysydd lle rydym yn gwneud yn dda, ac sydd ar yr un pryd yn ein helpu i nodi lle gallwn wneud gwelliannau pellach.

O fewn y gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion, nododd arolygwyr fod yr awdurdod lleol yn gymharol ddatblygedig o safbwynt ei ffocws ar ymyrraeth gynnar a gwasanaethau cymunedol, sy'n atal anghenion rhag cynyddu, ac amlygodd ymagwedd gadarnhaol ac ymrwymiad staff fel nodwedd yr oedd yn werth ei hamlygu yn ein gofal cymdeithasol i oedolion, yn unigol ac mewn timau, sy'n cefnogi gwelliannau ym mywydau pobl.

Yng nghyd-destun ymdeimlad cadarn o ran gwaith tîm, brwdfrydedd a balchder yn y swydd, mae staff hefyd wedi nodi nifer o feysydd i'w gwella, ac mae cynlluniau gweithredu wedi'u datblygu mewn ymateb yn barod.

Dywedodd Philip White, Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol

Bydd aelodau'r cabinet yn trafod yr adroddiad mewn cyfarfod cabinet fis nesaf.

Chwilio A i Y