Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn chwilio am ddatblygwr siop fwyd wrth i adfywiad Porthcawl symud yn ei flaen

Mae’r gwaith i adfywio ardal glan môr Porthcawl wedi symud gam yn nes yn dilyn cymeradwyaeth o'r cynlluniau i farchnata'r tir yn ardal Salt Lake i ddatblygwyr siop fwyd posib.

Gyda Salt Lake wedi'i neilltuo ar gyfer datblygiad preswyl, hamdden, manwerthu a masnachol yn ogystal â mannau agored, mannau parcio ceir a llwybrau teithio llesol, mae'r marchnata ar fin dechrau i ddenu datblygwr ar gyfer siop fwyd newydd i'w hadeiladu ar ardal dwy erw a elwir yn lleol yn "The Green."

Disgwylir i’r gwaith o farchnata safle'r siop fwyd ddod i ben erbyn diwedd y flwyddyn, er mwyn i'r Cabinet allu gwneud penderfyniad terfynol yn gynnar yn 2021 ar ba siop a fydd yn cael ei hadeiladu ar y safle.

Bydd y datblygiad yn rhyddhau arian a fydd yn cael ei ail-fuddsoddi mewn gwelliannau seilwaith a chamau pellach yng nghynlluniau adfywio'r dref, gan gynnwys y gwaith i ddiweddaru a gwella maes parcio Stryd Ioan gerllaw.

Bydd canllawiau cynllunio'n cefnogi’r gwaith o farchnata'r siop fwyd gan sicrhau y bydd yn parhau i fod yn ddatblygiad o safon uchel a fydd yn cyd-fynd â'r ymdrechion adfywio eraill yn y dref.

Er mwyn sicrhau bod y siop yn cyd-fynd yn ddi-dor â’r adeiladau presennol ar Stryd Ioan, bydd cytundeb Adran 106 yn darparu cysylltiadau clir, llinellau gweld a mynediad i gerddwyr rhwng y ddau safle.

Yr ardal Traeth Coney a Sandy Bay, mae trafodaethau ar waith gyda pherchnogion sawl rhan fach o dir fydd eu hangen ar gyfer camau adfywio yn y dyfodol, sy'n cynnwys yr estyniad i Barc Griffin, cylchfan a ffordd fynediad newydd, a chymysgedd o ddatblygiadau preswyl a masnachol yn ogystal ag ysgol newydd arfaethedig.

Mae hon yn garreg filltir gyffrous yn y gwaith o ddarparu’r cynlluniau adfywio newydd i Borthcawl.

Ers i'r cyngor weithredu i gael gwared ar anghytundeb ynghylch datblygu a oedd yn ymwneud â thir gwag yn Salt Lake,mae'r momentwm wedi parhau i gynyddu ac rydym bellach mewn sefyllfa lle gallwn ddechrau chwilio am ddatblygwr o safon uchel sy’n gallu darparu siop fwyd a fydd yn gam gyntaf pwysig tuag at gyflwyno adfywiad cynaliadwy, hirdymor.

Mae gennym ystod eang o waith ar dir cyhoeddus a chynlluniau uchelgeisiol mewn lle ynghylch sut i ddefnyddio'r tir yn ardaloedd glan môr Salt Lake, Traeth Coney a Sandy Bay. Bydd y mwyafrif ohono’n cael ei benderfynu trwy ddatblygu'r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer y fwrdeistref sirol, ac rwyf yn edrych ymlaen at weld y datblygiad wrth i ni fynd ati i gyflwyno'r cynllun adfywio i bobl Porthcawl.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Adfywio ym Mhorthcawl: beth arall sydd wedi'i gynllunio?

Fel rhan o gynlluniau adfywio'r cyngor i Borthcawl, bydd Terminws Porthcawl newydd yn cael ei ddatblygu gyferbyn â'r siop fwyd fel rhan o fenter Metro Plus De-ddwyrain Cymru.

Gan ddefnyddio cyllid grant gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru, bydd y terminws yn cynnwys oddeutu chwe bae ar gyfer bysiau ynghyd â chanopi modern a chaban aros bysiau gyda byrddau gwybodaeth ddigidol a'r gallu i ddarparu ar gyfer cerbydau trydan.

Bydd derbyniadau cyfalaf o ddatblygu safle’r siop fwyd yn galluogi'r cyngor i ymgymryd â gwaith mawr ar faes parcio Hillsboro Place gan gynnwys ail-wynebu’r ardal a gwelliannau i gynllun y maes parcio.

Bydd y tir ar ochr ogledd-ddwyreiniol y safle, ger y siop fwyd newydd, yn cael ei ddatblygu ar gyfer tai newydd, a bydd cyfres o welliannau ar gyfer amddiffyn yr arfordir yn cael eu rhoi ar waith er mwyn lliniaru'r perygl o lifogydd.

Bydd hyn yn cynnwys gwaith ar ardaloedd Morglawdd y Gorllewin a Phromenâd y Dwyrain sy'n edrych dros Sandy Bay, a fydd yn rhan bwysig o waith gwella tir cyhoeddus cyffredinol y prosiect.

Bydd Promenâd y Dwyrain yn cael ei ailddatblygu er mwyn cysylltu ardal y marina â'r traethau dwyreiniol, gan ffurfio ardal o dir cyhoeddus trawiadol a fydd yn addas ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Bydd y Portway yn dal i weithredu fel ffordd fynediad ac yn cael ei aildrefnu i fod yn fwy addas i gerddwyr, gyda llinellau gweld clir, mynediad gwell i ganol y dref a'r posibilrwydd o greu mannau parcio ychwanegol.

Unwaith y bydd y gwaith ar amddiffyn yr arfordir wedi'i gwblhau, bydd dau gam pellach o ddatblygu tai yn digwydd yng nghanol y safle yn Salt Lake, gyda rhan o'r tir yn cael ei defnyddio fel maes parcio dros dro yn y tymor byr.

Mae'r chwarter sy’n weddill o safle Salt Lake ger y marina wedi'i neilltuo ar gyfer atyniad hamdden newydd.

Cyn sicrhau atyniad hamdden parhaol, bydd y tir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau hamdden dros dro.

Bydd Parc Griffin yn cael ei ymestyn a bydd cylchfan newydd yn cael ei chreu i ddarparu mynediad i'r tir sy’n cael ei adfywio yn ardaloedd Traeth Coney a Sandy Bay.

Bydd yr ardal hon yn cael ei defnyddio ar gyfer cymysgedd o ddatblygiadau preswyl a masnachol newydd, gan gynnwys ysgol newydd, a bydd hefyd yn ceisio diogelu gweddillion y twyni tywod hynafol yn yr ardal.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y