Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn chwilio am brentisiaid newydd

Rydym yn chwilio am bedwar ar ddeg o brentisiaid newydd i ymuno â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhoi hwb i'w gyrfaoedd.

Bydd y rhaglen brentisiaeth gyffrous hon yn galluogi ymgeiswyr i gael profiad gwerthfawr yn y gwaith, wrth ennill cyflog a gweithio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar yr un pryd.

Mae amrywiaeth eang o swyddi prentisiaeth i ymgeisio amdanynt ar draws gwasanaethau'r cyngor, gan gynnwys gweinyddu busnes, marchnata, dysgu a datblygu, peirianneg sifil a strwythurol, TGCh, cyllid, cymorth gofalwr, rheoli adeilad, priffyrdd, gwaith cynnal a chadw cerbydau trwm a gofal cymdeithasol.


Ers sefydlu'r rhaglen brentisiaeth yn 2013, mae'r cyngor wedi llwyddo i gefnogi 63 o brentisiaid, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi mynd ymlaen i gael swyddi llawn amser, parhaol gyda'r awdurdod lleol yn cwmpasu croestoriad o alwedigaethau.


Ymhlith nifer o brentisiaid y cyngor sy'n cerfio gyrfa iddynt eu hunain ar hyn o bryd mae Jack Edwards, prentis rheoli adeiladu, a ddywedodd: "Mae prentisiaethau yn eich helpu i gael profiad gwerthfawr a fydd o fudd i'm dyfodol ac yn fy helpu i ddechrau ar fy ngyrfa!"

Hefyd, dywedodd Loren Stephens, 25 oed, a ymunodd â'r cyngor fel Prentis Dysgu a Datblygu, ac sydd ers hynny, wedi cael swydd lawn amser gyda'r tîm Adnoddau Dynol: "Mae ymgymryd â phrentisiaeth wedi fy helpu i baratoi'r ffordd tuag at yrfa rwy'n ei charu, wrth ganiatáu i mi ddatblygu fy sgiliau ac ennill mwy o gymwysterau."

Dywedodd arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae ein rhaglen brentisiaethau wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd diwethaf, gan arwain at lawer o bobl yn sicrhau cyflogaeth lawn amser gyda ni wedi hynny.

"Mae prentisiaethau yn llwybr ymarferol i unigolion ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen i waith neu ddatblygu yn eu dewis o yrfa. Mae ein prentisiaid hefyd yn rhoi llawer o gymorth ychwanegol inni wrth gyflawni dyletswyddau pwysig iawn."

Mae'r Cyngor yn mynd ati i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd o'n busnes gan gynnwys recriwtio. Ein nod yw sicrhau gweithlu cynhwysol sy'n adlewyrchu'r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion beth bynnag fo'u hoed, statws priod (gan gynnwys priodas gyfartal/un rhyw) a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, anabledd, hil, crefydd neu gred neu feichiogrwydd/mamolaeth.

Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ddysgu sgiliau newydd, newid llwybr eu gyrfa, neu gael eu troed ar yr ysgol yrfa. Rydym am annog cymaint o geisiadau â phosibl, gan gynnwys grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu, megis pobl o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig a phobl anabl.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, yr aelod Cabinet dros Gydraddoldeb

Bydd y cyfleoedd prentisiaeth yn cael eu hysbysebu ar dudalennau swyddi'r cyngor o ddydd Iau 30 Gorffennaf 2020.

Am ragor o wybodaeth a chyngor am brentisiaethau, cysylltwch â Gyrfa Cymru ar 0800 100 900 neu ewch i wefan Gyrfa Cymru.

Chwilio A i Y