Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn awyddus i annog mwy o ofalwyr LHDT

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Wythnos Maethu a Mabwysiadu LHDT trwy annog aelodau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywedd (LHDT) o'r gymuned leol i ystyried mabwysiadu neu faethu plant yn y fwrdeistref sirol.

Ar hyn o bryd, dau gwpl o'r un rhyw yn unig sy'n ofalwyr maeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwnaethom siarad ag un cwpl, Geraint a Serkan, sydd wedi bod yn maethu am ychydig dros flwyddyn.

Dywedodd Geraint: “Mae'r ddau ohonom yn bobl deuluol ac rydym yn rhieni sy'n gweithio'n llawn amser, felly roeddem yn ansicr a fyddem yn gymwys i faethu.

"Ond ar ôl gwneud rhywfaint o ymholiadau cychwynnol gyda'r tîm maethu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, darganfyddom fod pob math o leoliadau ar gael sy'n addas i bob math o bobl – boed i chi fod yn sengl, mewn gwaith, yn berchen eich tŷ neu'n ei rentu, mae'r lleoliad yn cael ei addasu ar gyfer anghenion unigol y plentyn.

"Ar ôl i ni gael ein cymeradwyo gan y panel maethu, rydym wedi cael rhai lleoliadau hyd yn hyn. Er ein bod weithiau yn gorfod cyfaddef ei bod wedi bod yn eithaf heriol, mae'r buddion yn llawer mwy na'r anfanteision."

Dywedodd Serkan: “Oes, mae angen goresgyn anawsterau gyda phob lleoliad, ac mae angen i chi baratoi ar gyfer hynny. Mae'n rhaid i chi fynd i mewn i faethu gyda'ch llygaid ar agor. Mae'r gwobrau yn dod pan welwch blentyn yn magu hyder o flaen eich llygaid. Rydych yn rhoi'r cyfle gorau posib ar gyfer hapusrwydd i blentyn agored i niwed."

Ychwanegodd Geraint: “Mae rhieni sy'n gweithio yn cynnig delfryd ymddwyn dda i blant maeth; rydym yn eu hannog i fynd i'r ysgol ac i ddyheu i gael swydd yn y dyfodol ac i fod yn oedolion ifanc hunangynhaliol a hyderus.

"Byddwn i'n dweud, os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, na ddylai eich tarddiad ethnig, tueddfryd rhywiol neu statws priodasol fod yn rhwystr rhag dod yn ofalwr maeth gwerthfawr."

Gyda llawer o blant sydd angen cartref sefydlog a chariadus ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae'r cyngor yn awyddus i annog mwy o fabwysiadwyr a gofalwyr maeth posib yn y gymuned LHDT i ddod ymlaen.

Mae Wythnos Maethu a Mabwysiadu LHDT yn gyfle perffaith i ni gael tynnu sylw at y ffaith ein bod yn croesawu gofalwyr LHDT ac ein bod am ysgogi mwy o bobl i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant mewn gofal.

Mae yna nifer o resymau gwych dros faethu megis y ffaith eich bod yn ennill cymwysterau cydnabyddedig a chael ymdeimlad o gyflawniad wrth helpu rhywun ar adeg dyngedfennol o'i fywyd.

Y fantais a gewch o fod yn rhan o Ofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yw eich bod yn cadw plant Pen-y-bont ar Ogwr o fewn y fwrdeistref sirol. Felly, os gallwch gynnig amgylchedd cariadus a diogel ar gyfer plentyn, rydym yn eich annog i godi'r ffôn a darganfod mwy ynglŷn â sut gallwch ddechrau eich taith maethu.

Cynghorydd Phil White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Mae Wythnos Maethu a Mabwysiadu LHDT yn cael ei gynnal gan New Family Social, y rhwydwaith ar gyfer teuluoedd mabwysiadu a maeth LHDT.

Ar gyfer gwybodaeth bellach ynghylch maethu neu fabwysiadu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642674 neu ewch i: http://www.bridgendfostercare.wales/cy/

Chwilio A i Y