Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn amlygu cyfraniad hanfodol teuluoedd maeth

Bob dydd mae teuluoedd maeth ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu cartref diogel a sefydlog sy'n llawn cariad i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal maeth. Mae'r ymrwymiad hwn gan deuluoedd maeth yn fwy pwysig nag erioed yn ystod pandemig y coronafeirws COVID-19.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i amlygu ymroddiad y gofalwyr maeth hyn ac ar yr un pryd mae'n cymell mwy o bobl i ddod i'r adwy i faethu, yn enwedig yn ystod y Pythefnos Gofal Maeth, sy'n rhedeg o 11 – 24 Mai.

Mae gofalwyr maeth yn cyflawni pethau anhygoel bob dydd, hyd yn oed yn wyneb argyfwng byd-eang sydd wedi cael effaith ar bob un ohonom ac ar bob agwedd ar ein cymdeithas.

Er gwaethaf yr heriau ymarferol ac emosiynol y mae'r coronafeirws yn eu cyflwyno, mae gofalwyr maeth yn parhau i ddarparu cymorth, cariad a sicrwydd o ddydd i ddydd i blant a phobl ifanc na allant fyw gyda'u teuluoedd eu hunain.

Maent yn cefnogi addysg, iechyd a llesiant cymdeithasol plant a phobl ifanc, ac yn helpu i gynnal perthynas y plant â'r bobl sy'n bwysig iddynt ond na allant eu gweld wyneb yn wyneb ar hyn o bryd.

Maent yn cynnwys gofalwyr maeth fel Graham Clifford, ynghyd â'i bartner Rose, sydd wedi bod yn ofalwyr maeth gyda Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr ers dros ddau ddegawd. Yn ystod y cyfnod hwn, maent wedi gofalu am 11 o blant a phobl ifanc o bob oedran, o amrediad o gefndiroedd a chydag amrediad o anghenion.

Yn ddiweddar, dyfarnwyd Gwobr gyntaf y Llywydd gan y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru i Graham mewn cydnabyddiaeth o'i gyfraniad rhagorol i ofal maeth.

Dywedodd: “Mae gweld y plant sydd o dan ein gofal yn ffynnu, yn tyfu mewn hyder, yn cyflawni, yn gwenu ac yn chwerthin eto, neu hyd yn oed am y tro cyntaf, yn wobr ynddi ei hun. Rydyn ni'n deulu sy'n maethu, a dyna y buon ni erioed. Mae'r holl deulu'n chwarae rhan. Mae ein hwyrion a’n hwyresau wrth eu boddau'n gwneud ffrindiau â'r plant sy'n dod i mewn i'n cartref, ac maen nhw weithiau'n creu cyfeillgarwch sy'n parhau i'r hirdymor.”

Mae Daniel a Rachel Hodgson wedi bod yn maethu gyda Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr ers 2016. Dywedodd Daniel: “Mae maethu'n rhywbeth y gwnaethon ni benderfynu y gallem ei wneud gyda'n gilydd, fel tîm. Rydyn ni wrth ein boddau i ddarparu amgylchedd diogel i blant, sy'n gynnes ac yn llawn cariad. Hoffen ni barhau i faethu am lawer o flynyddoedd i ddod.

“Gyda Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr, rydych yn cael profi llawer o weithgareddau a digwyddiadau. Mae'r diwrnodau adeiladu tîm yn helpu i ddod â llawer o brofiadau a syniadau at ei gilydd. Rydyn ni hefyd yn cael cyfle i gwrdd â gofalwyr maeth eraill a meithrin rhwydweithiau cymorth cadarn.”

Dywedodd Debra, sy'n ofalwr maeth: “Y peth gwych am faethu yw y gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Mae gweld y bobl ifanc sydd o dan eich gofal yn datblygu yn brofiad hynod o gadarnhaol.

Rydyn ni mor hapus ein bod ni wedi codi'r ffôn, ac wedi gwneud y dewis i ddod yn ofalwyr maeth!”

Nid oes llawer o swyddi a all ddarparu'r fath ymdeimlad o gyflawni i bobl, gan wybod eu bod yn aml wedi bod yn ganolog wrth newid bywyd plentyn er gwell. Yn aml, nid yw pobl, sydd â chymaint i'w gynnig i bobl ifanc sydd mewn gofal, yn sylweddoli y bydden nhw'n berffaith ar gyfer y rôl.

Mae'r Pythefnos Gofal Maeth yn helpu i roi sylw i'r gwaith hanfodol bwysig y mae gofalwyr maeth yn ei wneud ar draws y fwrdeistref sirol, a'r gobaith yw annog mwy o bobl i ddefnyddio'u sgiliau er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd plentyn sydd wir angen eu cymorth.

Fel y mae pethau'n sefyll, mae prinder gofalwyr maeth ar draws y fwrdeistref sirol, ac mae angen i hyn newid ac mae angen mwy o ofalwyr maeth arnom er mwyn cyflawni hynny. Er gwaethaf y coronafeirws, nid yw'r flwyddyn hon yn wahanol yn hynny o beth, felly rydym yn cymell unrhyw un sy'n meddwl efallai fod ganddo’r sgiliau a'r profiad i fod yn ofalwr maeth i gysylltu â Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd y Cynghorydd Phil White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

I gael rhagor o wybodaeth am faethu ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ffoniwch y tîm ar 01656 642674, anfonwch e-bost at: bridgendfostercare@bridgend.gov.uk neu cwblhewch ffurflen ymholiad yn wefan Gofal Maen Pen-y-bont

Trefnir y Pythefnos Gofal Maeth gan elusen faethu ’The Fostering Network'.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y