Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cyngor i ymgynghori ar gynlluniau ar gyfer ysgolion newydd

Mae cynlluniau i ddarparu'r ysgolion newydd cyntaf i gael eu hadeiladu yn ardal Corneli mewn mwy na 40 mlynedd wedi symud gam yn nes.

Yn dilyn ymgynghori â disgyblion, athrawon, staff a llywodraethwyr, mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i gyhoeddi hysbysiad cyhoeddus yn amlinellu ei gynigion ar gyfer creu ysgol Saesneg newydd, trawsnewid ac ehangu ysgol gynradd cyfrwng Gymraeg Ysgol y Ferch O'r Sgêr, a darparu cyfleusterau cymunedol newydd ar gyfer y Ganolfan Plant Integredig.

Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy ddisodli ysgolion cynradd Corneli ac Afon y Felin, sy’n heneiddio, gydag ysgol fodern newydd sbon cyfrwng Saesneg yn cynnwys system dau ddosbarth mynediad, meithrinfa gyda lle i 60 o blant a chanolfan adnoddau gyda lle i 15 ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

O dan y cynigion, byddai’r ysgol newydd yn cael ei sefydlu ym Mhlas Morlais drwy ymrwymo i gytundeb â pherchennog presennol y safle, Cymdeithas Tai Cymoedd i'r Arfordir, a chyfnewid y lleoliad ar gyfer tir a adawyd yn Afon y Felin.

Byddai Ysgol y Ferch o'r Sgêr yn cael adeiladau cwbl newydd ac yn ehangu i’r safle presennol lle mae Ysgol Gynradd Corneli ar hyn o bryd i ddod yn ysgol gyda dau ddosbarth mynediad gyda meithrinfa cyfrwng Cymraeg gyda lle i 60 o blant.

Byddai'r Ganolfan Plant Integredig, sydd wedi'i lleoli ar safle Ysgol Gynradd Corneli ar hyn o bryd, yn parhau i fod ar waith, a byddai amwynderau cymunedol newydd, megis cyfleusterau chwaraeon awyr agored ar gael.

Er eu bod yn dal yn y camau cynnar, mae’r cynlluniau uchelgeisiol hyn yn ceisio darparu’r cyfleusterau addysgol modern gorau posibl i blant sy’n byw yng ngorllewin Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn cynrychioli buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd mewn addysg Gymraeg a Saesneg yn ardal Corneli, a’u bwriad yw darparu’r math o amgylcheddau dysgu modern y mae’r gymuned leol yn eu haeddu.

Y nod yma yw darparu ysgolion cwbl fodern i'r gymuned sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif, wedi'u hadeiladu i fanylebau llawn Llywodraeth Cymru ac wedi'u cynllunio i fod o fudd i ddisgyblion sy’n mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Bydd cam nesaf y broses yn cynnwys cyhoeddi hysbysiad cyhoeddus statudol yn amlinellu’r cynigion. Bydd yr hysbysiad ar gael am gyfnod o 28 diwrnod, a bydd yn rhoi cyfle i bobl wneud sylwadau ar y cynigion ac, os oes angen, cyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig.

Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau yn cael eu derbyn, bydd y cynnig yn symud ymlaen i’r cam nesaf. Os byddwn yn derbyn gwrthwynebiadau, bydd y rhain yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Cabinet i'w hystyried ynghyd ag opsiynau ar gyfer derbyn, gwrthod neu addasu'r cynnig.

Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Mae'r awdurdod lleol hefyd yn archwilio opsiynau ar gyfer cyflawni ymrwymiad y Cabinet i ddatblygu darpariaeth gynradd Gymraeg ym Mhorthcawl.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y