Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cyngor i gymryd camau newydd ym Mynwent Maesteg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd camau newydd i geisio datrys problemau daear a draenio sydd wedi effeithio ar sawl bedd ym Mynwent Maesteg.

Mae glaw trwm ac amodau tir anodd o fewn estyniad i'r fynwent wedi achosi i nifer o leiniau ddod yn ddwrlawn.

Mae'r cyngor yn ceisio penodi arbenigwyr a all gynnal astudiaeth lawn o estyniad y fynwent a chefnogi cyfres o welliannau hanfodol ar y safle.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Er bod y pandemig Covid-19 byd-eang wedi rhwystro ymgais flaenorol i benodi arbenigwyr i gynnal astudiaeth o’r safle, mae’r cyfyngiadau bellach yn llacio ac rydym yn awyddus i’r gwaith symud ymlaen cyn gynted â phosibl.

 “Mae angen pridd uchaf ychwanegol bob amser yn dilyn claddedigaeth gan ei bod yn arferol i bridd setlo a gollwng, ond oherwydd bod y ddaear yn cynnwys clai a cherrig yn bennaf, mae hyn wedi arwain at rai beddau yn mynd yn ddwrlawn.

“Mae’r materion yn effeithio ar sawl bedd ar dir sy’n ffurfio rhan o estyniad i’r fynwent a gynhaliwyd fwy na degawd yn ôl, ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw drallod neu anghyfleustra y gallai hyn fod wedi’i achosi.

“Rydym yn parhau i edrych ar fesurau dros dro wrth i ni geisio penodi arbenigwyr i gefnogi ein hymdrechion i wella’r ardal estynedig, ac rwyf am sicrhau’r gymuned ein bod wedi ymrwymo i ddatrys y sefyllfa hon cyn gynted â phosibl.”

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo i wella ymddangosiad cyffredinol ardal estynedig y fynwent sydd wedi cynnwys seilwaith pellach, gan alluogi gwaith cynnal a chadw a thorri gwair mwy rheolaidd.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y