Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor i barhau i dalu costau tri llwybr bws poblogaidd

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Aelodau Cabinet o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno y bydd yr awdurdod lleol yn parhau i dalu costau llawn tri llwybr bws lleol poblogaidd a oedd yn cael eu bygwth gan doriadau i gyllid.

Bydd gwasanaeth rhif 51 Pen-y-bont ar Ogwr i Oaklands Road a gwasanaeth rhif 803 Danygraig i Borthcawl a weithredir gan Easyway, a bws rhif 61 o Notais i Borthcawl a weithredir gan Peyton Travel yn parhau i gael arian gan y cyngor am o leiaf y 12 mis nesaf.

Rydym wedi gwrando ar sylwadau’r trigolion a chan eu bod mor werthfawr i’r cymunedau lleol, byddwn yn parhau i ddarparu’r cymhorthdal llawn i’r tri gwasanaeth bws hyn am flwyddyn arall er mwyn i ni gael mwy o amser i ystyried dewisiadau eraill.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y cyngor dros Gymunedau

Bydd dau lwybr bws arall yr oedd yn cael cymhorthdal llawn gan y cyngor bellach yn cael eu tynnu’n ôl. Un o’r rhai hynny yw gwasanaeth rhif 52 Easyway o Ben-y-bont ar Ogwr i Broadlands sy’n gweithredu yn ystod y dydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd angen i drigolion Broadlands deithio ar y gwasanaethau bws eraill o hyn allan, sy’n mynd ar hyd Stryd y Parc.

Yr ail wasanaeth fydd yn colli ei gyllid yw’r rhif 73 o’r Pîl i Fforddygyfraith sy’n gweithredu ar ddydd Mawrth a dydd Gwener yn unig.

Mae’r cyngor hefyd yn tynnu’n ôl y cymhorthdal y mae’n ei dalu tuag at weithredu pedwar llwybr bws arall a ariennir yn rhannol, ond nid yw wedi ei gadarnhau eto pa gamau y bydd y gweithredwyr masnachol yn eu cymryd nawr ynghylch y llwybrau penodol hynny. Y llwybrau a gaiff eu heffeithio i raddau amrywiol yw’r rhif 81 - Pen-y-bont ar Ogwr i Ben-y-Fai drwy Bracla a Choety (Easyway), rhif 68/69 - Pen-y-bont ar Ogwr i Gefn Glas (First Cymru), rhif 63B - Pen-y-bont ar Ogwr i Borthcawl (First Cymru), a rhif 62 - Pen-y-bont ar Ogwr i Bencoed (First Cymru).

Ychwanegodd y Cynghorydd Young: “Yn ôl yr ymgynghoriad roedd yn amlwg bod y rhan fwyaf o’r trigolion yn pryderu am y posibilrwydd o golli gwasanaethau bws lleol. Fodd bynnag, yn ystod 2017/18 gwariodd y cyngor fwy na £699,193 i gefnogi gwasanaethau bws ac ni fyddai hynny’n fasnachol ddichonadwy yn ogystal ag ariannu trafnidiaeth gymunedol.

“Wrth i ni barhau i fynd i’r afael â diffyg gwerth miliynau o bunnoedd yn y cyllid yr ydym ni’n ei dderbyn, mae cyfanswm ein cyllideb ar gyfer cyfrannu at wasanaethau bws a thrafnidiaeth gymunedol wedi gostwng i £524,825 ar gyfer 2018/19.

“Yn amlwg, dydyn ni ddim eisiau bod yn y sefyllfa hon, ond dyna’r gwirionedd anodd na ellir cynnal y lefel flaenorol o gyllid.

“Roeddem ni felly eisiau ystyried canlyniadau tynnu’n ôl y cymhorthdal ar lwybrau penodol, ac rydym wedi casglu safbwyntiau trigolion lleol ar ddewisiadau teithio eraill a allai fod ar gael iddynt, fel y cynllun trafnidiaeth gymunedol.”

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus ‘Gwasanaethau bws a gefnogir’ rhwng mis Ionawr 2018 a mis Mawrth 2018. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am wasanaethau bws, ffoniwch Swyddog Trafnidiaeth Gyhoeddus y cyngor Kevin Sales ar 01656 642591 neu anfonwch e-bost at kevin.sales@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y