Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y camau nesaf tuag at ganolfan ailgylchu newydd

Mae cynghorwyr wedi bod yn trafod y camau nesaf er mwyn creu canolfan ailgylchu gymunedol newydd sbon ar Stad Ddiwydiannol Village Farm yn y Pîl.

Bwriad y ganolfan yw helpu miloedd o gartrefi i allu ailgylchu hyd yn oed mwy o’u gwastraff. Bydd yn haws cael mynediad i’r cyfleuster modern newydd, a bydd mwy o fannau ailgylchu yno nag sydd yng nghanolfan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn Llandudwg gerllaw.

Bydd y ganolfan yn Llandudwg yn cau ar ôl i’r un newydd agor yn y Pîl yn 40B Sturmi Way yn y stad ddiwydiannol.

Yng nghyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygu yr awdurdod lleol yr wythnos diwethaf, gofynnwyd cwestiynau am yr hyn a fydd yn digwydd nesaf i gyflwyno’r cyfleuster, sy’n destun cais cynllunio a gafodd ei gyflwyno bum mlynedd yn ôl.

Rydw i’n awyddus i roi sicrwydd i’r trigolion bod canolfan ailgylchu gymunedol newydd, y mae gwir ei hangen, yn sicr yn dal ar y gweill. Mae wedi cael ei gydnabod ers tro nad yw’r safle rydym yn ei rentu yn Llandudwg yn addas i’r diben mwyach, felly mae angen cyfleuster modern a mwy addas arnom ni. Gan fod lle’n brin yn Llandudwg, mae’r ciwiau o geir sy’n ceisio cyrraedd y safle yn gallu bod yn eithaf hir yn ystod yr adegau prysuraf.

Bydd y ganolfan sydd ar y gweill ar gyfer y Pîl yn well o lawer gan y bydd yn fwy modern, a bydd llawer mwy o le yno hefyd. Felly, bydd o fudd mawr i’n hymdrechion i gyrraedd targedau ailgylchu cenedlaethol, ac mae’n bosib y byddai modd cael siop ailddefnyddio yno hefyd. Mae cynghorwyr eraill wedi mynegi pryderon am effaith cael mwy o draffig yn y stad ddiwydiannol, ac mae hynny’n ddealladwy.

Hoffwn bwysleisio fod gwelliannau i gyffordd yr A48 a Heol Mostyn ar y gweill er mwyn sicrhau mwy o gapasiti, diogelwch ar y ffyrdd a bod y traffig yn llifo’n ddirwystr. Bydd angen cwblhau’r gwelliannau hynny cyn bod y ganolfan ailgylchu gymunedol newydd yn agor, ac mae angen datblygu cynlluniau draenio a goleuo hefyd. Byddwn yn gweithio i geisio sicrhau bod y ganolfan ailgylchu gymunedol newydd yn y Pîl yn agor ei drysau yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Yn ogystal â Llandudwg, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddwy ganolfan ailgylchu gymunedol arall, sy’n cael eu gweithredu gan ei bartner ailgylchu, Kier, ym Mrynmenyn a Maesteg. Rhwng y tri safle, mae trigolion yn gallu ailgylchu amrywiaeth fawr o ddeunyddiau.

Mae deunyddiau nad oes modd eu hailgylchu yn cael eu derbyn hefyd, ond bydd unrhyw un sy’n mynd â bagiau o sbwriel y cartref i ganolfan ailgylchu gymunedol yn gorfod agor eu bagiau, tynnu’r holl eitemau y mae modd eu hailgylchu allan, a’u rhoi yn y sgipiau priodol yn gyntaf.

I gael gwybod mwy am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i www.bridgend.gov.uk.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y