Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cabinet yn cytuno ar gynigion cyllidebol ar gyfer 2022-23

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno beth fydd y cynigion cyllidebol ar gyfer 2022-23 yn dilyn y cynnydd mwyaf erioed o 9.2 y cant mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Gydag £19.6m yn ychwanegol i gefnogi'r strategaeth ariannol tymor canolig ar gyfer y flwyddyn nesaf, bydd y cynigion yn cael eu rhoi gerbron pwyllgorau trosolwg a chraffu ar gyfer ymgynghoriad cyn cael eu trafod a mynd i bleidlais yn y Cyngor llawn.

Pe byddai'n cael ei gymeradwyo, bydd cynigion cyllidebol y Cyngor yn golygu na fydd y dreth cyngor yn codi ar gyfer 2022-23, ac ni fydd toriadau sylweddol i wasanaethau rheng flaen.

Golyga hyn £2.5m ychwanegol i sicrhau bod gweithwyr gofal yn derbyn codiad cyflog sy’n cyd-fynd â’r cyflog byw gwirioneddol, ac £1.5m y flwyddyn yn ychwanegol i ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig.

Byddai gwasanaethau cymdeithasol plant, diogelu a gofal maeth yn derbyn £1.2m y flwyddyn yn ychwanegol, tra byddai yna £650,000 y flwyddyn yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau byw â chymorth sydd wedi'u hanelu at bobol ag anableddau dysgu.

Byddai plant gydag anghenion dysgu ychwanegol yn derbyn cymorth arbenigol gwerth £465,000 y flwyddyn yn ychwanegol, a byddai gwasanaethau iechyd meddwl yn derbyn £147,000 y flwyddyn yn ychwanegol.

Bydd pecyn cymorth y llynedd, oedd werth £2.1m, ar gyfer pobl a wnaed yn ddigartref ers dechrau’r pandemig yn aros ar waith ar gyfer 2022-23.

Byddai cyllid ar gyfer Addysg a gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd yn cyrraedd cyfanswm o £131m, gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol a llesiant yn derbyn £78m, a gwaith tir y cyhoedd, megis parciau, glanhau strydoedd a chasglu a chael gwared ar wastraff yn derbyn £22m.

Byddai cynllunio trafnidiaeth ac adfywio yn derbyn £2.2m, tra byddai £1.7m yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau rheoleiddiol fel Trwyddedu, Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach.

Wrth symud ymlaen, byddai mwy na £71.3m yn cael ei fuddsoddi ym Mand B rhaglen moderneiddio ysgolion y cyngor, sydd wedi ei gynllunio i ddarparu safleoedd ysgol newydd a gwelliannau addysgiadol eraill.

Mae'r cynigion cyllidebol yn cynnwys cyllideb cyfalaf sy'n ymgorffori £6.8m o gyllid Llywodraeth Cymru. Os caiff ei gadarnhau, bydd yn cynnwys £1.9m ar gyfer grantiau cyfleusterau anabl, £1.1m ar gyfer mân waith a £400,000 ar gyfer goleuadau stryd a gwaith adnewyddu seilwaith pontydd.

Bydd hefyd yn helpu’r cyngor i fuddsoddi £400,000 mewn offer TGCh newydd, £340,000 ar gyfer gwaith adeileddol ar brif ffyrdd, £250,000 mewn gwaith cerbytffyrdd, £200,000 ar gyfer cynlluniau cyfalaf arian cyfatebol a ariennir yn allanol, £100,000 ar gyfer cynlluniau adnewyddu tai ac eiddo gwag a £50,000 ar gyfer prosiectau cymunedol gwahanol.

Yn ychwanegol, mae Llywodraeth Cymru yn cyllido mentrau a fydd yn darparu cinio am ddim i ddisgyblion ysgol gynradd, a gofal plant am ddim i blant dwyflwydd oed, yn llawn.

Mae'r cyllid mwyaf erioed gan Lywodraeth Cymru wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'n cynigion cyllidebol ar gyfer 2022-23.

Er nad oedd o'n rhywbeth yr oedden ni wedi ei ddisgwyl, mae wedi ein galluogi i ddatblygu strategaeth ariannol tymor canolig llawer mwy cynhwysfawr nac oeddem wedi ei ragweld tra'n parhau o hyd i fod yn deg, hael a chytbwys. O ganlyniad, mae'r cynigion cyllidol hyn yn ein galluogi, nid yn unig i rewi’r dreth gyngor, ond i ddiogelu gwasanaethau pwysig, buddsoddi mwy o arian a pheidio â gorfod gwneud unrhyw doriadau sylweddol.

Mae'r gyllideb arfaethedig yn gytbwys ac yn dangos defnydd teg a chyfrifol o gyllid cyhoeddus, ac wrth iddi wneud ei ffordd drwy'r craffu ac at y Cyngor llawn lle bydd pleidlais derfynol yn cael ei chynnal, rydw i'n gobeithio y bydd yr holl aelodau yn rhoi sêl eu bendith.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Mae adroddiad heddiw yn dynodi'r cam cyntaf o fynd â'r strategaeth ariannol tymor canolig at y Cyngor llawn lle bydd pob aelod yn cael cyfle i fwrw pleidlais ar y cynigion.

Wrth ei datblygu, rydym wedi gweithio'n galed i adlewyrchu barn yr adolygiad cyllidebol a phanel gwerthuso trawsbleidiol, a phreswylwyr lleol a ddarparodd adborth pwysig trwy'r broses ymgynghorol gyllidebol. Tydi gosod cyllideb gwerth miliynau o bunnoedd fel hyn ddim yn dasg hawdd, a thra bod gennym ymrwymiad statudol i sicrhau ei bod yn aros yn gytbwys trwy gydol y broses, mae hefyd yn angenrheidiol addasu i newidiadau mewn amgylchiadau.

Mae'r cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru wedi sicrhau ein bod yn gallu cynnig cyllideb sy'n osgoi'r cynnydd yr oeddem wedi ei ragweld a fyddai'n angenrheidiol yn nhreth y cyngor, a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi brwydro am hyn ar bob lefel.

Dirprwy Arweinydd Hywel Williams

Chwilio A i Y