Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cabinet yn cymeradwyo gweledigaeth bum mlynedd ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo gweledigaeth bum mlynedd ar gyfer gwella gwasanaethau cymdeithasol.

Mae Cynllun Cyflawni Gwasanaethau Pum Mlynedd y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2020-2025) ar gyfer gofal cymdeithasol oedolion a phlant yn adeiladu ar strategaeth gomisiynu'r ddeng mlynedd flaenorol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Roedd y strategaeth flaenorol yn llywio ystod o raglenni trawsnewid hanfodol gan gynnwys gwasanaethau newydd fel tai Gofal Ychwanegol, datblygu gwasanaethau yn y gymuned ac ailfodelu gwasanaethau gofal preswyl i blant sydd bellach yn cefnogi anghenion cymhleth yn well.

Rhagwelwyd y byddai poblogaeth bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynyddu ers peth amser. Un o’r prif bryderon yw'r newidiadau mewn demograffeg ar gyfer y boblogaeth hŷn sydd eisoes yn cael eu gweld. Er enghraifft, disgwylir i'r boblogaeth sydd yn 85 oed ac yn hŷn ddyblu yn ystod y cyfnod o 2013 i 2030 ac mae'r awdurdod lleol eisoes yn profi galw ychwanegol ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o ganlyniad i gynnydd o 27 y cant yn y boblogaeth sy'n hŷn nag 85 oed ers 2013.

Yn yr un modd, ac yn ogystal, mae'n ofynnol bod gwasanaethau yn datblygu’n barhaus er mwyn darparu ar gyfer niferoedd, a chymhlethdodau cynyddol y plant sydd ag anableddau gan gynnwys awtistiaeth, sydd hefyd yn gofyn am gynlluniau pontio wrth iddynt agosáu at fyd oedolion. Dros yr ychydig o flynyddoedd diwethaf, cyflwynwyd ffyrdd newydd o weithio gyda llesiant a gwasanaethau ataliol yn helpu i reoli'r galw cyffredinol am wasanaethau statudol a gofal hirdymor.

Mae'r cynllun pum mlynedd newydd wedi'i ddatblygu er mwyn parhau â'r daith o newid a nodir ar gyfer gofal cymdeithasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a hefyd i ganolbwyntio ar drawsnewid a gofynion darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

Phil White, Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol

Fel rhan o'r gwaith o ddatblygu'r cynllun, cynhaliwyd ymgynghoriad ag aelodau'r Panel Dinasyddion a 170 o grwpiau rhanddeiliaid.

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd meysydd i'w gwella yn cynnwys ystyriaeth o'r canlynol:

  • Sut y gellir diwallu anghenion therapiwtig plant drwy ddatblygu darpariaeth fewnol ymhellach
  • Datblygu llety a chyfleoedd lleoli ar gyfer plant a phobl ifanc ymhellach
  • Cynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer seibiant, cymorth grwpiau a gwasanaethau cymorth eraill ar gyfer gofalwyr
  • Cefnogi'r gwaith o ddatblygu cenhedlaeth newydd o ganolfannau iechyd a llesiant cymunedol ar gyfer trigolion gyda phartneriaid iechyd
  • Ail-lunio'r model Gwasanaethau Dydd Pobl Hŷn presennol fel bod pobl yn cael eu cefnogi i fanteisio ar ystod ehangach o gyfleoedd yn ystod y dydd.
  • Gweithio gyda phartneriaid a'r trydydd sector i gryfhau cymunedau a nodi'r ffordd orau o ddarparu gwasanaethau yn lleol
  • Buddsoddi mewn gwasanaethau yn y gymuned sy'n darparu ystod ehangach o wasanaethau iechyd meddwl gan gynnwys ehangu mwy o gymorth yn y gymuned.
  • Nodi datblygiad model dementia arbenigol mewn trafodaeth â'r bwrdd iechyd lleol
  • Archwilio'r defnydd o dechnoleg gynorthwyol a sut y mae'n gallu cynorthwyo uchelgais Gofal Cymdeithasol i Oedolion i gefnogi pobl i aros gartref yn hirach
  • Parhau i ddatblygu ystod o lety tai sy'n cefnogi annibyniaeth y rheini sydd ag anghenion cymhleth a heriol.

Chwilio A i Y