Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cabinet yn cymeradwyo Cynllun Atal ac Ymateb rhanbarthol ar gyfer COVID-19

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynllun gweithredu rhanbarthol sy'n amlinellu llawer o fesurau i helpu i atal lledaeniad COVID-19 ac i ymateb i unrhyw ddigwyddiadau neu frigiad oachosion o'r feirws.

Mae'r Cynllun Atal ac Ymateb i COVID-19 ar gyfer rhanbarth Cwm Taf Morgannwg wedi cael ei gydlynu gyda'r awdurdodau lleol a'r bwrdd iechyd lleol.

Mae'n disgrifio'n fanwl y rolau, amcanion allweddol a mesurau ar gyfer chwe ffrwd waith wahanol sy'n cael eu goruchwylio gan grŵp trosolwg strategol rhanbarthol, o dan gadeiryddiaeth cyfarwyddwr gweithredol dros iechyd y choedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mae'r cynllun hefyd yn rhoi'r trefniadau yn eu lle i
atal yr haint rhag lledaenu ymhlith y rhai sydd fwyaf agored i niwed, i helpu i liniaru a rheoli effaith yr haint ac i fonitro’r haint mewn cymunedau yn ogystal â pha gamau a gaiff eu cymryd i uwchgyfeirio unrhyw broblemau y gallai fod angenpenderfyniad arnynt ynghylch camau gweithredu neu gyfyngiadau lleol.

Mae Cynllun Atal ac Ymateb i COVID-19 Cwm Taf yn darparu dull cadarn o ran sut mae'r rhanbarth wedi ymateb yn effeithiol i fygythiad COVID-19 ac ’mae'n nodi’n glir sut y bydd yn parhau i wneud hynny.

Bydd unrhyw ddigwyddiad neu frigiad o achosion yn galw am ystyriaeth benodol o'r amgylchiadau arbennig.

Rhagwelir y gall nifer o glystyrau a digwyddiadau gael eu rheoli trwy'r rhaglen Profi Olrhain Diogelu heb yr angen o reidrwydd i gau adeiladau neu osod cyfyngiadau symud ehangach. Os ceir brigiad o achosion mwy difrifol, mae trefniadau cadarn yn eu lle ar gyfer ymchwilio i’r haint a’i reoli.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Mae clwstwr o achosion yn cyfeirio at ddau neu fwy o achosion sydd wedi'u nodi o fewn cyfnod 14 diwrnod yn yr un lleoliad tra bod digwyddiad posibl yn cyfeirio at ddau neu fwy o achosion a gadarnhawyd sy'n gysylltiadau agos uniongyrchol, cysylltiadau agos estynedig neu yn yr un grŵp yn y lleoliad o fewn 14 diwrnod. 

Mae gan awdurdodau lleol rôl ganolog i’w chwarae wrth reoli'r ymateb i COVID-19 yng Nghymru - a ddangoswyd yn y ddarpariaeth o ofal cymdeithasol a chymorth i'r preswylwyr sydd fwyaf agored i niwed, y canolfannau gofal plant sy'n darparu cymorth i weithwyr allweddol hanfodol ac yn cefnogi plant sy'n agored i niwed, y gwaith o gynnal a chadw gwasanaethau hanfodol, y defnydd o staff yn y rhaglen Profi Olrhain Diogelu a'r ymateb i ddigwyddiadau neu frigiad o achosion.

Ers dechrau'r rhaglen Profi Olrhain Diogelu, mae tua 50 o weithwyr sy'n gweithio i’r awdurdod lleol wedi bod yn rhan o'r tîm olrhain cysylltiadau.

Dywedodd y Cynghorydd David: “Gyda'r cyfraddau heintio uwch yn ardal De Cymru dros yr wythnos diwethaf a'r cyfyngiadau symud lleol a welwyd yn anffodus yng Nghaerffili, hoffem bwysleisio wrth ein preswylwyr bod y systemau angenrheidiol yn eu lle i geisio atal cyfyngiadau symud lleol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr - os bydd yn rhaid i ni osod cyfyngiadau symud lleol ar ryw adeg, mae prosesau yn eu lle i sicrhau y gallwn eu llacio cyn gynted â phosib.

“Mae'r rhan fwyaf o breswylwyr yn parhau i wneud yr hyn maen nhw wedi'i wneud hyd yn hyn, ymddwyn yn gyfrifol ac yn ddiogel. Er mwyn osgoi cyfyngiadau symud lleol, rydym yn dibynnu ar y gefnogaeth barhaus gan ein cymunedau o ran dilyn y cyngor am gadw pellter cymdeithasol a hylendid, golchi dwylo'n rheolaidd gyda sebon neu drwy ddefnyddio
hylif diheintio ag alcohol, a gwisgo gorchudd wyneb yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Mae data sy'n rhoi arwydd o'r cyfraddau heintio o fewn cymunedau unigol yn ein galluogi i nodi unrhyw gynnydd yn y cyfraddau heintio yn gynnar a chaiff camau priodol lleol eu rhoi ar waith.

“Lle ystyrir ei bod yn angenrheidiol cyflwyno mesurau mwy trylwyr yn lleol, bydd hyn yn cael ei lywio gan y dystiolaeth sydd ar gael i gyfyngu ar lefelau trosglwyddo parhaus alleihau'r effaith ar y boblogaeth a'r economi leol.”

Cymeradwywyd y cynllun ymateb, a fydd yn cael ei fonitro a'i ddiweddaru’n rheolaidd, gan aelodau’r cabinet mewn cyfarfod cabinet ddydd Mawrth 15 Medi

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y