Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cabinet i drafod cam nesaf adfywio Porthcawl

Bydd cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfarfod yr wythnos nesaf i drafod cynlluniau ar gyfer dechrau adfywio ardal glan môr Porthcawl.

Ar ddiwedd 2017, gweithredodd y cyngor i gael gwared ar anghytundeb ynghylch datblygu a oedd yn ymwneud â thir gwag yn Salt Lake er mwyn cymryd rheolaeth o'r tir a sicrhau ei fod ar gael at ddefnydd preswyl, hamdden, manwerthu a masnachol.

Gofynnir i aelodau’r Cabinet ystyried cynigion bellach ar gyfer marchnata rhan o safle Salt Lake, sydd hefyd yn cynnwys cymysgedd o fannau agored, maes parcio a llwybrau teithio llesol, ar gyfer datblygu siop fwyd newydd i gefnogi’r dref.

Bydd y datblygiad hwn yn meddiannu ychydig dros ddwy erw ar ran ogleddol safle Salt Lake, gan gynnwys yr ardal sy'n cael ei hadnabod fel 'the Green' gan drigolion lleol, a bydd yr arian a gynhyrchir o’r datblygiad hwn yn cael ei ail-fuddsoddi mewn gwelliannau seilwaith a chamau pellach yng nghynlluniau adfywio'r dref.

Cynhyrchwyd canllawiau cynllunio i gefnogi’r gwaith o farchnata'r safle ac i sicrhau y bydd y siop fwyd newydd yn parhau i fod yn ddatblygiad o ansawdd uchel sy'n ategu ymdrechion adfywio eraill yn y dref. Er mwyn sicrhau bod y siop yn cyd-fynd yn ddi-dor â busnesau yn Stryd Ioan, bydd cytundeb Adran 106 yn cael ei ystyried i ddarparu cysylltiadau clir, llinellau gweld a mynediad i gerddwyr rhwng y ddau safle.

Mae adroddiad y Cabinet hefyd yn amlinellu manylion ar sut mae'r cyngor yn bwriadu caffael mwy o dir ar gyfer camau adfywio'r dyfodol. Er mai'r cyngor yw prif berchennog y rhan fwyaf o’r tir hwn o hyd, mae trafodaethau ar y gweill gyda pherchnogion nifer o ddarnau llai o dir arall nas defnyddir yn ardaloedd Coney Beach a Sandy Bay. Bydd yr holl opsiynau'n cael eu hystyried fel rhan o'r broses hyd at, a chan gynnwys prynu gorfodol, er mwyn sicrhau'r adfywiad i drigolion Porthcawl.

Bydd aelodau'r cabinet yn trafod yr adroddiad am 3pm, ddydd Mawrth 8 Medi.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y